Đã đăng ký
Nhật ký giải
Tổng hợp thành tích hàng năm
Tổng hợp thành tích giải tại đây  
Kỷ lục QG mới 04
HUY CHƯƠNG MEDAL
 
  THỨ NGÀY GIỜ NỘI DUNG EVENT
T 5 24.10.2013 09:00 25m Súng ngắn thể thao Nữ 25m Sport Pistol Women
09:00 10m Súng trường hơi Nữ 10m Air Rifle Women
09:00 50m Súng ngắn bắn chậm Nam 50m Pistol Men
09:00 Skeet Nữ – Chung kết Skeets Women – Finals
09:00 Skeet Nam – Chung kết Skeets Men – Finals
12:00 Chung kết 25m Súng ngắn thể thao Nữ Finals 25m Sport Pistol Women
14:00 Chung kết 10m Súng trường hơi Nữ Finals 10m Air Rifle Women
15:00 Chung kết 50m Súng ngắn bắn chậm Nam Finals 50m Pistol Men
T 6 25.10.2013 09:00 25m Súng ngắn bắn nhanh Nam 25m Rapid fire Pistol
09:00 10m Súng trường hơi Nam 10m Air Rifle Men
  09:00 10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn Nữ 10m Running Taget Women
12:00 Chung kết 25m Súng ngắn bắn nhanh Nam Finals 25m Rapid fire Pistol
14:00 Chung kết 10m Súng trường hơi Nam Finals 10m Air Rifle Men
16:00 Khai mạc – Trao thưởng đợt 1  Openning
T 7 26.10.2013 09:00 50m Súng trường nằm Nữ 50m Rifle Prone Women
  09:00 10m Súng ngắn hơi Nữ 10m Air Pistol Women
  09:00 10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn Nam 10m Running Taget Men
09:00 Trap Nữ – Chung kết Trap Women – Finals
  09:00 Trap Nam – Chung kết Trap Men – Finals
14:00 Chung kết 10m Súng ngắn hơi Nữ Finals 10m Air Pistol Women
CN 27.10.2013 09:00 10m Súng ngắn hơi Nam 10m Air Pistol Men
09:00 10m Súng trường hơi di động hỗn hợp Nữ 10m Running Taget Mix Women
  09:00 50m Súng trường nằm Nam 50m Rifle Prone Men
  14:00 Chung kết 10m Súng ngắn hơi Nam Finals 10m Air Pistol Men
15:00 Chung kết 50m Súng trường nằm Nam Finals 50m Rifle Prone Men
 
T 2 28.10.2013 09:00 10m Súng trường hơi di động hỗn hợp Nam 10m Running Taget Mix Men
09:00 25m Súng ngắn tiêu chuẩn Nam 25m Standard Pistol men
  09:00 50m Súng trường 3×20 Nữ 50m 3 Position Women
  09:00 Double Trap Nữ – Chung kết Double Trap Women – Finals
12:00 Double Trap Nam – Chung kết Double Trap Men – Finals
  14:00 Chung kết 50m Súng trường 3×20 Nữ Finals 50m 3 Position Women
 
T 3 29.10.2013 09:00 25m Súng ngắn thể thao Nam 25m Sport Pistol Women
09:00 50m Súng trường 3×40 Nam 50m 3 Position Men
15:00 Chung kết 50m Súng trường 3×40 Nam Finals 50m 3 Position Men
T 4 30.10.2013 09:00 25m Súng ngắn ổ quay Nam 25m Center Fire Pistol Men
15:00 Trao thưởng, Bế mạc Awards and Closing
Ghi chú: - Các ngày thi đấu Vận động viên được tập luyện từ 14h00 đến 16h00  
    - 10m và 50m Chung kết 14:00 và 15:00  
    - 25m và đĩa bay Chung kết sau khi kết thúc bài tiêu chuẩn 30 phút
  Điều lệ thi đấu
Lịch thi đấu
Mẫu đăng ký thi đấu xem hoặc tải về