KLQG 703,0 điểm – Nguyễn Tấn Nam – Hà Nội – Cúp QG 2006
  XH HỌ VÀ TÊN Đ.P TC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 + TỔNG -
  1 Vũ Thành  Hưng HN 588 10,3 9,3 10,4 10,0 10,6 9,9 10,5 10,4 10,9 9,8 102,1 690,1 10,8
  2 Phùng Lê  Huyên TH 588 10,1 10,3 10,6 10,6 9,5 10,7 9,8 10,4 9,6 10,5 102,1 690,1 10,1
  3 Tạ Ngọc  Long VP 587 10,2 9,6 10,7 10,7 10,4 10,1 10,4 10,2 10,4 9,4 102,1 689,1  
4 Nguyễn Duy Hoàng 589 9,5 10,1 9,7 10,1 10,7 10,4 10,6 10,4 9,8 8,7 100,0 689,0
5 Dương Anh Quân HN 588 10,0 9,9 9,2 10,2 10,7 10,0 10,2 10,5 10,3 9,6 100,6 688,6
6 Nguyễn Duy Dũng 588 9,7 9,9 10,4 10,0 10,0 9,2 10,3 9,9 9,2 10,4 99,0 687,0
7 Trần Văn Ngọc VP 587 9,4 9,9 9,7 10,4 9,9 10,8 10,3 8,9 10,5 9,0 98,8 685,8
8 Đỗ Mạnh Định TH 586 10,5 9,0 10,0 9,9 10,0 10,6 8,8 9,9 9,5 10,6 98,8 684,8