SEA Games 22 đến nay (bấm vào đây)
 Tổng hợp các năm 2012 đến nay (bấm vào đây)
 Trung bình năm từ 2012 đến nay (Bấm vào đây)
 Biểu đồ  (Bấm vào đây)
 Tổng hợp từng năm (bấm dưới đây)
 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012