SỐ LƯỢT  SỐ LƯỢT  THÀNH TÍCH  HUY CHƯƠNG  HUY CHƯƠNG
THAM DỰ    THAM DỰ    ĐẲNG CẤP       

 2012 – nay

 (Tổng cộng)  (Thành viên)  Results Year  Medal  Medal Total
 Từ 2015 …   Xem
2020  2020 2020
2019  2019 2019
 2018    2018    2018
   2017     2017   2017  
 2016  2016  2016
 2015 2015  2015
 2014 2014  2014
 2013 2013  2013
2012  2012

Tiêu chuẩn đẳng cấp

Công nhận

   ĐẲNG CẤP    KỶ LỤC   KỶ LỤC TRẺ     K.LỤC Đ.HỘI  
 2019  2019 2019
 2018  2018 2018  2018
 2017  2017  
 2016  2016
 2015  2015  2014
 2014  2014