—————————————————————————————-

 HUY CHƯƠNG (2012 – nay) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
 Huy chương các năm  LƯỢT  THÀNH-TÍCH  HUY
 Trung bình / Năm  THAM DỰ  NĂM  CHƯƠNG
 Biểu đồ trung bình / Năm  Thành viên  Results  Medal
             
2024   2024   2024        
 LƯỢT ĐẤU (2012 – nay) 2023   2023   2023        
  2022 2022 2022
2021   2021   2021        
 Lượt tham dự 2020 2020 2020
 Trung bình / Năm / Giải 2019 2019 2019
 Biểu đồ trung bình / Giải 2018 2018 2018
2017 2017 2017
 HUY CHƯƠNG QUỐC TẾ 2016 2016 2016
Từ 2001 đến nay  2015 2015 2015
2014 2014 2014
 SEA Games 2013 2013 2013
2012 2012 2012
 Tiêu chuẩn đẳng cấp  ĐẲNG CẤP  KỶ LỤC  KỶ LỤC  KỶ LỤC
 QG    QG    TRẺ    ĐẠI HỘI
 2024    2024   2024  2026
 KỶ LỤC Thanh thiếu niên  2023  2023 2023
 2022  2022 2022  2022
 2021  2021 2021
 2020  2020 2020
 2019  2019 2019
 2018  2018 2018  2018
 2017  2017
 2016  2016
 2015  2015  2014
 2014  2014