LƯỢT ĐẤU  SỐ LƯỢNG  THÀNH TÍCH  HUY CHƯƠNG  HUY CHƯƠNG
   THAM DỰ    ĐẲNG CẤP       

 2012 – 2017

 (Thành viên)  Results Year  Medal  Medal Total
 Chưa cập nhật    2017     2017   2017    Xem
 2012 – 2017  2016  2016  2016
 2015 2015  2015
 2014 2014  2014
 2013 2013  2013
2012  2012

Công nhận

       ĐẲNG CẤP    KỶ LỤC      
 2017    2017
 2016  2016
 2015
 2014