KLQG 679.3 điểm – Nguyễn Thị Phương – Quân đội – Xuất sắc QG – 2011
  XH HỌ VÀ TÊN Đ.P TC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 + TỔNG -
  1 1. Nguyễn Thị Xuân HN 577 10,7 9,7 8,5 9,2 10,3 10,5 10,0 8,4 9,6 10,1 97,0 674,0  
  2 3. Lê Thị Anh Đào HD 569 8,9 9,3 10,5 10,5 9,6 9,7 9,5 10,6 9,9 9,4 97,9 666,9 7,1
  3 2. Nguyễn Thị Phương 571 9,5 9,1 9,5 10,2 7,4 8,5 9,6 9,2 10,0 9,8 92,8 663,8 3,1
4 8. Nguyễn Thị Hiền 564 9,6 10,5 10,6 9,6 9,9 10,4 10,2 9,0 8,4 10,9 99,1 663,1 0,7
5 6. Nguyễn Thị Hằng HD 566 8,8 9,2 8,2 10,2 10,2 8,9 10,2 8,5 10,1 9,8 94,1 660,1 3,0
6 5. Phạm Thị Châu TP 566 8,7 10,1 10,0 9,9 9,6 7,5 10,2 10,4 10,2 7,2 93,8 659,8 0,3
7 4. Hoàng T Thanh Hương QN 568 9,6 8,2 9,7 10,0 9,5 6,6 9,4 9,5 9,1 9,2 90,8 658,8 1,0
8 7. Tạ Trang Thư TH 565 8,7 10,2 9,2 10,3 5,3 8,9 9,5 9,8 8,2 6,7 86,8 651,8 7,0