Ngày 24 tháng 10 năm 2013
  XH HỌ VÀ TÊN ĐỊA 1 2 3       + C.KẾT TỔNG CẤP G.CHÚ
  1 Đinh Thị Hồng Thuý Hải Dương 23 16 19       58 23 81 DBKT HCV
  2 Nguyễn Đức Hạnh Hải Dương 20 19 18       57 22 79 DBKT HCB
  3 Lã Phi Yến Hải Dương 20 18 22       60 18 78 KT HCĐ
4 Nguyễn Thùy Trang Hà Nội 14 18 22 54 16 70 Cấp I
5 Nguyễn Thị Hoa Hà Nội 19 17 16 52 15 67 Cấp I
6 Nguyễn Thị Hải Hà Nội 14 18 19 51 14 65 Cấp I
7 Vũ Thị Hồng Vân Thanh Hoá 16 13 21 50 50 Cấp I
8 Phạm Thị Kiều Oanh Thanh Hoá 13 16 20 49 49
9 Nguyễn Ngọc Thuý Thanh Hoá 18 15 15 48 48
ĐỒNG ĐỘI
1 Đinh Thị Hồng Thuý Hải Dương 23 16 19 58
Nguyễn Đức Hạnh 20 19 18 57
Lã Phi Yến 20 18 22 60 175 HCV
2 Nguyễn Thùy Trang Hà Nội 14 18 22 54
Nguyễn Thị Hoa 19 17 16 52
Nguyễn Thị Hải 14 18 19 51 157 HCB
3 Vũ Thị Hồng Vân Thanh Hoá 16 13 21 50
Phạm Thị Kiều Oanh 13 16 20 49
Nguyễn Ngọc Thuý 18 15 15 48 147 HCĐ