KLQG 1.253,1 điểm – Phạm Ngọc Thanh – Hà Nội – Vô địch QG 2011
XH HỌ VÀ TÊN Đ.P TC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 + TỔNG
1 1. Nguyễn Duy Hoàng 1.160 10,1 9,4 9,7 10,8 8,7 10,0 10,8 7,7 9,3 10,5 97,0 1.257,0 PKL
2 3. Đỗ Mạnh Định TH 1.148 9,1 9,1 9,6 9,8 10,8 9,0 10,4 10,1 9,0 9,7 96,6 1.244,6 HCB
3 2. Phùng Lê Huyên TH 1.151 9,2 9,9 9,2 8,6 9,4 8,5 6,2 9,1 9,1 9,7 88,9 1.239,9 HCĐ
4 4. Phạm Ngọc Thanh HN 1.147 7,1 9,5 10,6 10,0 9,3 7,4 9,8 9,5 8,6 8,5 90,3 1.237,3
5 5. Dương Anh Quân HN 1.143 9,7 8,9 9,8 9,4 8,9 10,2 10,6 9,5 7,0 8,5 92,5 1.235,5
6 6. Nguyễn Văn Chương 1.138 7,5 10,7 9,9 9,2 10,4 8,8 9,3 10,0 8,3 9,9 94,0 1.232,0
7 8. Nguyễn Duy Dũng 1.136 10,2 9,9 10,3 7,9 9,3 10,1 10,3 6,9 8,7 10,5 94,1 1.230,1
8 7. Vũ Thành Hưng HN 1.138 0,0 1.138,0