KLQG 194,3 – Đặng Lê Ngọc Mai – Bộ công an – Tay súng xuất sắc Quốc gia 2013
  XH HỌ VÀ TÊN Đ.P 3 6 8 10 12 14 16 18 19 20 CỘNG
1 NGUYỄN THU VÂN BCA 7,8 10,1 10,1 9,3 8,6 9,2 10,0 9,7 9,7 8,8 192,9
10,4 10,1 8,9 9,9 9,7 9,4 10,4 10,2
10,1 10,5
2 LÊ THỊ LINH CHI Q. đội 10,5 10,5 10,3 10,1 7,7 10,2 9,3 10,2 9 10 192,7
9,6 10,5 9 9 9,8 10 10,6 8,6
9,4 8,4
3 NGUYỄN THỊ VI Q. Ninh 9,9 9,8 8,1 10,2 10,1 9,1 9,9 9,5 169,7
8,7 8,7 9,7 9,8 10,4 10 8,8 6,7
10,5 9,8
4 NG: T H PHƯƠNG TP.HCM 10,2 7,3 9,5 10,5 10,6 9,6 8,9 153,3
9,6 9,1 10,9 10,4 9,5 8,5 8,9
10,3 9,5
5 PHAN THỊ PH THUÝ Đ. Nai 10,4 8,3 10 10,7 8,2 9,5 132,1
8,4 9,7 7,6 9,6 9,6 9,9
10,2 10
6 LÊ THỊ NGA Đ. Nai 9,9 9,6 9,7 8,6 9 111,5
10,1 7,6 10,2 9,4 9,2
8,5 9,7
7 LÊ T HOÀNG NGỌC Q. đội 8,5 9,7 8,6 9,7 92,7
9,6 9,8 10,5 9,1
7,4 9,8
8 TRIỆU T HOA HỒNG TP.HCM 8,9 9,4 8,3 73,7
9,9 10,1 8,9
9,6 8,6