Lịch, điều lệ thi đấu ĐH TDTT TQ 2014   Mẫu đăng ký thi đấu
 Đã đăng ký
 Nhật ký  Diary
 Kỷ lục mới 04  Kỷ lục Quốc gia cũ
 Tổng hợp thành tích giải  Results
 Tổng hợp thành tích các năm  Results Year
         HUY CHƯƠNG  MEDAL
   THỨ  NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG    EVENT
 CN  23.11  —  50m Súng trường nằm nữ  *  50m Rifle Prone Women
 —  25m Súng ngắn thể thao nữ  *  25m Sport Pistol Women
 25m Súng ngắn thể thao nữ – Chung kết  *  25m Sport Pistol Women’s Finals
 —  10m Súng trường hơi nam  *  10m Air Rifle Men
 10m Súng trường hơi nam – Chung kết  *  10m Air Rifle Men’s Finals
 T2  24.11  —  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ  *  10m Running Taget Women
 10m Di động tiêu chuẩn nữ – Chung kết  pdf  10m Running Target Women’s Finals
 —  25m Súng ngắn bắn nhanh nam  *  25m Rapid fire Pistol
 25m Súng ngắn bắn nhanh nam – Chung kết  *  25m Rapid fire Pistol’s Finals
 —  50m Súng trường nằm nam  *  50m Rifle Prone Men
 50m S.trường nằm nam – Chung kết  *  50m Rifle Prone Men’s Finals
 T3  25.11  —  25m Súng ngắn thể thao nam  *  25m Sport Pistol Men
 —  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam  *  10m Running Taget Men
 10m S.trường di động nam – Chung kết  pdf  10m Running Target Men’s Finals
 —  50m Súng trường 3×20 nữ  *  50m 3 Position Women
 50m S.trường 3×20 nữ – Chung kết  *  50m 3 Position Women’s Finals
 15:00  Khai mạc – Trao thưởng đợt 1    Opening – Medal Awarding Ceremony 1st
 T4  26.11  —  10m S.trường di động hỗn hợp nữ  *  10m Running Target Mix Women
 —  10m Súng ngắn hơi nam  *  10m Air Pistol Men
 10m S.ngắn hơi nam – Chung kết  *  10m Air Pistol Men’s Finals
 —  50m Súng trường 3×40 nam  *  50m 3 Position Men
 50m S.trường 3×40 nam – Chung kết  *  50m 3 Position Men’s Finals
 —  Đĩa bay Skeet nam / Chung kết  *  Skeet Men and Finals
 —  Đĩa bay Skeet nữ / Chung kết  *  Skeet Women and Finals
 T5  27.11  —  10m S.trường di động hỗn hợp nam  *  10m Running Target Mix Men
 —  25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam  *  25m Standard Pistol men
 —  10m Súng trường hơi nữ  *  10m Air Rifle Women
 10m Súng trường hơi nữ – Chung kết  *  10m Air Rifle Women’s Finals
 —  Đĩa bay Double Trap nam / Chung kết  *  Double Trap Men and Finals
 —  Đĩa bay Double Trap nữ  *  Double Trap Women
 T6  28.11  —  50m Súng ngắn bắn chậm nam  *  50m Pistol Men
 50m Súng ngắn bắn chậm nam – Chung kết  *  50m Pistol Men’s Finals
 —  10m Súng ngắn hơi nữ  *  10m Air Pistol Women
 10m Súng ngắn hơi nữ – Chung kết  *  10m Air Pistol Women’s Finals
 —  Đĩa bay Trap nam / Chung kết  *  Trap Men and Finals
 —  Đĩa bay Trap nữ / Chung kết  *  Trap Women and Finals
 T7  29.11  —  25m Súng ngắn ổ quay nam  *  25m Center Fire Pistol Men
 15:00  Trao thưởng – Bế mạc    Medal Awarding & Closing Ceremony