Điều lệ thi đấu
Tổng hợp thành tích
Phá kỷ lục Quốc gia – 5
Nhật ký
 
      HUY CHƯƠNG MEDAL
THỨ NGÀY GIỜ NỘI DUNG EVENT
T 6 18.04.2014 09:00 25m súng ngắn thể thao Nữ 25m Sport Pistol Women
09:00 10m súng trường hơi Nữ 10m Air Rifle Women
09:00 10m súng trường hơi di động tiêu chuẩn Nữ 10m Running Target Women
09:00 50m súng ngắn bắn chậm Nam 50m Pistol Men
    12:00 Chung kết 10m di động tiêu chuẩn Nữ Final 10m Running Target Women
    12:00 Chung kết 25m súng ngắn thể thao Nữ Final 25m Sport Pistol Women
    14:00 Chung kết 50m súng ngắn bắn chậm Nam Final 50m Pistol Men
    15:00 Chung kết 10m súng trường hơi Nữ Final 10m Air Rifle Women
T 7 19.04.2014 09:00 25m súng ngắn bắn nhanh Nam 25m Rapid fire Pistol Men
09:00 10m súng trường hơi Nam 10m Air Rifle Men
    12:00 Chung kết 25m súng ngắn bắn nhanh Nam Final 25m Rapid fire Pistol Men
    15:00 Chung kết 10m súng trường hơi Nam Final 10m Air Rifle Men
CN 20.04.2014 09:00 10m súng ngắn hơi Nữ 10m Air Pistol Women
09:00 50m súng trường nằm Nữ 50m Rifle Prone Women
09:00 10m súng trường hơi di động tiêu chuẩn Nam 10m Running Target Men
    12:00 Chung kết 10m di động tiêu chuẩn Nam Final 10m Running Target Men
    13:00 Chung kết 10m súng ngắn hơi Nữ Final 10m Air Pistol Women
15:00 Khai mạc, Trao thưởng đợt 1 Openning, Fist Awards
T 2 21.04.2014 09:00 Skeet Nam – Chung kết Skeets Men - Final
09:00 Skeet Nữ – Chung kết Skeets Women - Final
09:00 10m súng ngắn hơi 60v Nam 10m Air Pistol Men
09:00 50m súng trường nằm Nam 50m Rifle Prone Men
09:00 10m súng trường hơi di động hỗn hợp Nữ 10m Running Target Mix Women
    14:00 Chung kết 10m súng ngắn hơi 60v Nam Final 10m Air Pistol Men
    15:00 Chung kết 50m súng trường nằm Nam Final 50m Rifle Prone Men
 
T 3 22.04.2014 09:00 Trap Nam – Chung kết Trap Men - Final
09:00 Trap Nữ – Chung kết Trap Women - Final
09:00 50m súng trường 3x20v Nữ 50m 3 Position Women
09:00 10m súng trường hơi di động hỗn hợp Nam 10m Running Target Mix Men
09:00 25m súng ngắn tiêu chuẩn Nam 25m Standard Pistol men
    14:00 Chung kết 50m súng trường 3x20v Nữ Final 50m 3 Position Women
T 4 23.04.2014 09:00 Double Trap Nam – Chung kết Double Trap Men - Final
09:00 Double Trap Nữ – Chung kết Double Trap Women - Final
09:00 50m súng trường 3x40v Nam 50m 3 Position Men
09:00 25m súng ngắn thể thao Nam 25m Sport Pistol Men
    15:00 Chung kết 50m súng trường 3x40v Nam Final 50m 3 Position Men
T 5 24.04.2014 09:00 25m súng ngắn ổ quay Nam 25m Center Fire Pistol Men
15:00 Trao thưởng, Bế mạc Awards and Closing
T 6 25.04.2014 Tạm biệt Departure of Delegates.