Thông cáo Báo chí
TỔNG HỢP HUY CHƯƠNG
Xếp hạng Vận động viên
NAM NỮ
SÚNG NGẮN Súng ngắn thể thao Súng ngắn thể thao
Súng ngắn hơi 60v Súng ngắn hơi 40v
Súng ngắn bắn chậm 60v
Súng ngắn bắn nhanh
Súng ngắn tiêu chuẩn
Ổ quay
SÚNG TRƯỜNG Súng trường nằm 60v Súng trường 60v nằm
Súng trường hơi 60v Súng trường hơi 40v
Súng trường 3×40 Súng trường 3×20
DI ĐỘNG

Súng trường hơi di động tiêu chuẩn
Súng trường hơi di động tiêu chuẩn
Súng trường hơi di động hỗn hợp Súng trường hơi di động hỗn hợp
ĐĨA BAY