Ngày 27 tháng 06 năm 2012
KỶ LỤC QUỐC GIA MỚI NHẤT
KLQG bài bắn tiêu chuẩn: 582 điểm – Nguyễn Thị Phương – Quân đội – Xuất sắc QG – 2011
KLQG bài bắn tiêu chuẩn: 679.3 điểm – Nguyễn Thị Phương – Quân đội – Xuất sắc QG – 2011
XH HỌ VÀ TÊN Đ/PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG C/KẾT CẤP
1 Nguyễn Thị Hằng Hải Dương 99 98 93 94 95 97 576 KT
10.5 9.5 10.3 10.4 8.9 10.8 9.8 10.4 10.4 9.3 100.3 676.3
8 Nguyễn Thị Phương Quân Đội 98 99 95 92 96 96 576 KT
9.8 9.3 10.3 9.9 9.6 9.3 9.4 9.8 9.2 9.4 96.0 672.0
3 Nguyễn Thị Xuân Hà Nội 97 94 93 97 97 97 575 KT
8.3 10.3 8.2 9.3 9.6 9.5 9.7 9.2 10.8 7.7 92.6 667.6
5 Lê Thị Anh Đào Hải Dương 97 96 89 95 94 92 563 KT
9.0 10.1 9.3 9.4 10.0 9.1 10.2 9.5 10.8 8.6 96.0 659.0
6 Nguyễn Thị Hiền Quân Đội 94 99 94 91 89 95 562 DBKT
9.7 9.1 9.4 10.7 9.2 9.1 9.8 10.0 8.9 9.6 95.5 657.5
4 Nguyễn Phương Thảo Quân Đội 96 98 88 94 94 96 566 KT
8.3 7.6 8.3 8.1 10.5 9.7 10.6 9.1 8.5 9.6 90.3 656.3
7 Dương Thị Luyến Hà Nội 95 95 92 91 94 93 560 DBKT
9.6 10.0 9.5 8.3 10.0 9.0 10.1 9.3 9.6 9.6 95.0 655.0
8 Dương Thị Mỹ Phượng TP.HCM 96 93 90 93 90 94 556 DBKT
8.6 8.7 10.5 9.9 7.5 9.6 10.1 10.3 9.0 9.5 93.7 649.7
9 Phạm Thi Châu TP.HCM 97 94 86 89 93 95 554 Cấp I
10 Nguyễn Thị Trang Hải Dương 94 97 90 89 93 91 554 Cấp I
11 Lê Thu Hằng Quân Đội 91 96 86 91 94 92 550 Cấp I
12 Phạm Thị Thuỳ Trang TP.HCM 92 89 84 78 88 85 516