Ngày 26/06 năm 2012
KỶ LỤC QUỐC GIA MỚI NHẤT
KLQG bài bắn tiêu chuẩn: 563 điểm – Nguyễn Mạnh Tường – BCA – SEA Games – 2005
KLQG bài bắn tiêu chuẩn: 656.8 điểm – Nguyễn Mạnh Tường – BCA – SEA Games – 2005
XH HỌ VÀ TÊN Đ/PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG C/KẾT CẤP
1 Trần Quốc Cường Hải Dương 94 98 90 91 90 92 555 KT
10.4 10.3 9.8 10.1 9.3 7.9 9.6 8.7 9.8 9.6 95.5 650.5
2 Hồ Thanh Hải Quân Đội 90 89 88 89 92 93 541 KT
10.1 7.1 9.7 8.3 9.4 9.6 10.1 8.9 8.8 10.3 92.3 633.3
3 Nguyễn Hoàng Phương Quân Đội 91 88 90 95 86 88 538 DBKT
10.9 7.8 9.6 9.7 7.9 8.7 9.8 8.1 10.0 9.7 92.2 630.2
4 Hoàng Xuân Vinh Quân Đội 90 92 90 89 88 90 539 DBKT
6.3 8.9 8.2 10.2 10.9 9.6 10.2 9.9 8.9 6.8 89.9 628.9
5 Tô Văn Tuyển Đội Tuyển 91 91 88 88 89 82 529 Cấp I
9.4 10.6 9.1 9.6 10.4 10.8 10.4 8.1 9.7 8.4 96.5 625.5
6 Nguyễn Tuấn Hải Hải Dương 89 89 89 91 93 89 540 KT
9.8 8.5 9.3 0.0 8.4 9.3 8.6 7.5 9.3 8.2 78.9 618.9
7 Nguyễn Đĩnh Thành Đội Tuyển 87 89 89 85 85 89 524 Cấp I
10.1 8.2 9.2 9.4 10.1 9.3 6.8 9.2 6.9 8.5 87.7 611.7
8 Phạm Thanh Sơn Hải Dương 90 85 93 86 90 91 535 DBKT
7.2 7.4 7.7 10.3 32.6 567.6
9 Trần Xuân Tùng Đội Tuyển 85 90 89 87 89 83 523 Cấp I
10 Trần Châu Tùng Hà Nội 85 91 88 81 87 88 520 Cấp I
11 Ngô Quốc Vũ Hà Nội 81 92 84 89 89 84 519 Cấp I
12 Đỗ Xuân Hùng Đội Tuyển 85 87 89 78 87 79 505
13 Triệu Quốc Cường Hà Nội 87 80 85 87 81 83 503
14