Ngày 23 tháng 06 năm 2012
KỶ LỤC QUỐC GIA MỚI NHẤT
Tiêu chuẩn: 384 điểm – Nguyễn Minh Châu – Bộ công an – Vô địch QG 47 – 2011
Chung kết: 481.6 điểm – Nguyễn Minh Châu – Bộ công an – Vô địch QG 47 – 2011
XH HỌ VÀ TÊN Đ/PHƯƠNG 1 2 3 4 + CỘNG CẤP
1 Lê Thị Hoàng Ngọc Quân Đội 95 96 94 97 382
10,2 9,5 9,6 9,5 9,8 9,6 9,3 10,0 10,0 9,0 96,5 478,5 KT
2 Nguyễn Minh Châu Đội Tuyển 94 93 95 97 379
9,3 7,9 9,6 10,3 8,0 10,2 9,9 8,4 10,5 9,1 93,2 472,2 KT
3 Nguyễn Thuỳ Dung Quân Đội 92 94 94 94 374
9,3 9,8 10,2 10,4 8,1 7,7 9,2 10,6 10,7 10,1 96,1 470,1 KT
4 Vũ Thị Thu Nhung Hải Dương 92 94 92 92 370
9,4 9,4 10,0 9,4 9,8 9,7 9,1 8,6 8,7 9,0 93,1 463,1 KT
5 Phạm Thị Hà Hải Dương 90 93 92 93 368
8,8 7,7 9,6 10,3 10,2 8,8 9,6 10,0 10,2 8,3 93,5 461,5 DBKT
7 Vũ Thị Ngọc Anh Hải Dương 88 93 91 91 363
10,1 8,7 10,4 9,1 10,8 10,2 10,6 9,8 9,0 8,3 97,0 460,0 Cấp I
6 Trần Thị Hồng Vân Hải Dương 90 93 93 91 367
8,9 8,6 9,0 7,0 9,0 9,6 9,7 10,1 9,7 10,1 91,7 458,7 DBKT
8 Nguyễn Thị Thanh Vân Quân Đội 91 91 91 92 365 DBKT
9 Nguyễn Thị Vân Anh Hải Dương 90 86 91 92 359 Cấp I
10 Nguyễn Thị Ngọc Dương TP.HCM 87 87 86 89 349
11 Triệu Ngọc Diệp Hà Nội 0