Ngày 25 tháng 06 năm 2012
KỶ LỤC QUỐC GIA MỚI NHẤT
KLQG bài bắn tiêu chuẩn: 1158điểm – Phạm Ngọc Thanh – Hà Nội – Vô địch QG – 2011
KLQG bài bắn chung kết: 1253.1 điểm – Phạm Ngọc Thanh – Hà Nội – Vô địch QG – 2011
XH HỌ VÀ TÊN Đ/PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 CỘNG C/KẾT CẤP
1 Phùng Lê Huyên Đội Tuyển 99 99 98 98 95 92 95 94 97 96 96 97 1156 KT
10,5 3,9 9,2 10,7 7,3 10,3 8,6 8,7 8,2 7,3 84,7 1.240,7
2 Nguyễn Duy Hoàng Quân Đội 96 100 95 96 93 94 96 95 96 90 96 96 1143 KT
10,1 9,6 9,2 10,0 9,1 9,8 10,3 8,8 9,0 9,0 94,9 1.237,9
3 Trần Văn Thảo Vĩnh Phúc 98 92 97 98 95 94 93 89 96 97 88 95 1132 KT
8,3 8,9 9,4 10,2 10,0 9,9 9,6 10,0 8,4 9,0 93,7 1.225,7
6 Nguyễn Duy Dũng Quân Đội 96 96 97 98 89 91 92 96 94 96 93 90 1128 KT
9,2 9,7 9,4 10,1 9,2 9,8 9,4 9,4 9,6 10,1 95,9 1.223,9
7 Nguyễn Văn Quân Hải Dương 99 97 98 94 93 91 91 92 94 94 96 88 1127 KT
9,7 8,6 9,3 10,8 10,0 10,3 10,5 7,6 8,3 8,7 93,8 1.220,8
4 Nguyễn Xuân Trọng Hà Nội 97 98 98 99 90 94 89 86 93 93 97 96 1130 KT
8,7 9,4 8,4 7,3 7,9 8,4 9,1 8,6 8,9 8,2 84,9 1.214,9
5 Dương Anh Quân Đội Tuyển 98 96 95 98 89 89 92 94 93 97 92 96 1129 KT
7,7 7,6 7,7 7,7 9,7 7,0 7,9 10,4 9,0 8,9 83,6 1.212,6
8 Vũ Thành Hưng Đội Tuyển 97 98 98 96 86 88 90 93 95 96 94 92 1123 DBKT
0,0 1.123,0
9 Nguyễn Thành Nam Quân Đội 95 94 94 94 93 94 93 92 90 90 96 92 1117 DBKT
10 Nguyễn Văn Duyên Hà Nội 96 91 96 91 87 87 92 87 91 91 94 92 1095 Cấp I
11 Trương Quốc Hoàng Anh Hà Nội 95 95 97 95 84 83 89 90 93 92 90 91 1094 Cấp I
12 Nguyễn Thành Đạt Đội Tuyển 96 98 97 100 87 90 87 89 88 84 87 88 1091 Cấp I
13 Phạm Ngọc Thanh Hà Nội 98 97 95 97 89 90 82 92 740