Ngày 25 tháng 06 năm 2012
KỶ LỤC QUỐC GIA MỚI NHẤT
KLQG bài tiêu chuẩn: 377 điểm – Nguyễn Thị Hằng – Quân đội – Vô địch – 2005
TT HỌ VÀ TÊN Đ/PHƯƠNG 1 2 3 4 CỘNG CẤP
1 Nguyễn Thị Thu Hằng Quân Đội 94 90 95 91 370 KT Vàng
2 Đặng Hồng Hà Hà Nội 91 93 94 89 367 KT Bạc
3 Đỗ Thuỳ Linh Hà Nội 88 89 87 87 351 KT Đồng
4 Nguyễn Thị Lệ Quyên Hải Phòng 86 90 93 81 350 KT
5 Nguyễn Thị Thuận Ánh Quân Đội 85 86 84 86 341 DBKT
6 Nguyễn Thị Hoan Hà Nội 84 80 80 80 324 Cấp I
7 Bùi Hương Lan Hà Nội 68 77 67 59 271