NATIONAL SHOOTING JUNIOR CHAMPIONSHIP 21st – 2012
Từ 21 đến 29 tháng 08 năm 2012 21 AUG – 29 AUG 2012
THÔNG CÁO BÁO CHÍ TỔNG HỢP HUY CHƯƠNG – MEDAL
ĐIỀU LỆ THI ĐẤU VẬN ĐỘNG VIÊN GIÀNH HUY CHƯƠNG
NHẬT KÝ CHI TIẾT HUY CHƯƠNG CÁC ĐOÀN
TIẾNG VIỆT NAM ENGLISH
SÚNG NGẮN PISTOLS
Súng ngắn hơi 60v nam 10m Air pistol Men
Súng ngắn hơi 40v nữ 10m Air pistol Women
Súng ngắn bắn nhanh nam 25m Rapid fire pistol Men
Súng ngắn tiêu chuẩn nam 25m Standra pistol Men
Súng ngắn Ổ quay nam 25m Center fire pistol Men
Súng ngắn thể thao nam 25m Sport pistol Men
Súng ngắn thể thao nữ 25m Sport pistol Women
Súng ngắn bắn chậm 60v nam 50m Free pistol Men
SÚNG TRƯỜNG RIFLE
Súng trường hơi 60v nam 10m Air Rifle Men
Súng trường hơi 40v nữ 10m Air Rifle Women
Súng trường nằm 60v nam 50m Rifle prone Men
Súng trường 60v nằm nữ 50m Rifle prone Women
Súng trường 3×40 nam 50m rifle 3 positions Men
Súng trường 3×20 nữ 50m rifle 3 positions Women
SÚNG TRƯỜNG HƠI DI ĐỘNG RUNNING TARGET
Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nam 10m Running taget Men
Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nữ 10m Running taget Women
Súng trường hơi di động hỗn hợp nam 10m Running taget mixed Men
Súng trường hơi di động hỗn hợp nữ 10m Running taget mixed Women
ĐĨA BAY SHOTGUN
Trap nam Trap Men
Trap nữ Trap Women
Double Trap nam Double Trap Men
Double Trap nữ Double Trap Women
Skeet nam Skeet Men
Skeet nữ Skeet Women