NATIONAL SHOOTING CHAMPIONSHIP 47th – 2011
Từ 21 đến 29 tháng 10 năm 2011 21 NOV – 29 NOV 2011
THÔNG TIN GIẢI
TỔNG HỢP HUY CHƯƠNG MEDAL
TIẾNG VIỆT NAM ENGLISH
SÚNG NGẮN PISTOLS
Súng ngắn hơi nam 10m Air pistol Men
Súng ngắn hơi nữ 10m Air pistol Women
Súng ngắn bắn nhanh nam 25m Rapid fire pistol Men
Súng ngắn tiêu chuẩn nam 25m Standra pistol Men
Súng ngắn Ổ quay nam 25m Center fire pistol Men
Súng ngắn thể thao nam 25m Sport pistol Men
Súng ngắn thể thao nữ 25m Sport pistol Women
Súng ngắn bắn chậm nam 50m Free pistol Men
SÚNG TRƯỜNG RIFLE
Súng trường hơi nam 10m Air Rifle Men
Súng trường hơi nữ 10m Air Rifle Women
Súng trường bắn nằm nam 50m Rifle prone Men
Súng trường bắn nằm nữ 50m Rifle prone Women
Súng trường 3×40 nam 50m rifle 3 positions Men
Súng trường 3×20 50m rifle 3 positions Women
SÚNG TRƯỜNG HƠI DI ĐỘNG RUNNING TARGET
Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nam 10m Running taget Men
Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nữ 10m Running taget Women
Súng trường hơi di động hỗn hợp nam 10m Running taget mixed Men
Súng trường hơi di động hỗn hợp nữ 10m Running taget mixed Women
ĐĨA BAY SHOTGUN
Trap nam Trap Men
Trap nữ Trap Women
Double Trap nam Double Trap Men
Double Trap nữ Double Trap Women
Skeet nam Skeet Women
Skeet nữ Skeet Women