Tổng hợp thành tích giải  Tổng hợp thành tích các năm
 Nhật ký  Số lượng thành viên tham dự
 Kỷ lục mới 0  Kỷ lục Quốc gia
 HUY CHƯƠNG    MEDAL
  THỨ NGÀY GIỜ  NỘI DUNG    EVENT
T7 10.09 09:00  50m Súng ngắn bắn chậm nam  pdf  50m Pistol Men
14:00  50m Súng ngắn bắn chậm nam – Chung kết  pdf  50m Pistol Men Finals
09:00  10m Súng trường hơi nữ  pdf  10m Air Rifle Women
15:00  10m Súng trường hơi nữ – Chung kết  pdf  10m Air Rifle Women Finals
09:00  25m Súng ngắn thể thao nữ  pdf  25m Sport Pistol Women
12:00  25m Súng ngắn thể thao nữ – Chung kết  pdf  25m Sport Pistol Women Finals
CN 11.09 09:00  10m Súng trường hơi nam  pdf  10m Air Rifle Men
14:00  10m Súng trường hơi nam – Chung kết  pdf  10m Air Rifle Men Finals
09:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ  pdf  10m Running Target Women
13:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ - Chung kết  pdf  10m Running Target Women Finals
09:00  25m Súng ngắn bắn nhanh nam  pdf  25m Rapid fire Pistol Men
14:00  25m Súng ngắn bắn nhanh nam - Chung kết  pdf  25m Rapid fire Pistol Men Finals
T2 12.09 09:00  50m Súng trường nằm nữ  pdf  50m Rifle Prone Women
09:00  10m Súng ngắn hơi nữ  pdf  10m Air Pistol Women
14:00  10m Súng ngắn hơi nữ - Chung kết  pdf  10m Air Pistol Women Finals
09:00  10m S.trường di động tiêu chuẩn nam  pdf  10m Running Target Men
14:00  10m S.trường di động tiêu chuẩn nam - Chung kết  pdf  10m Running Target Men Finals
T3 13.09 09:00  10m Súng ngắn hơi nam  pdf  10m Air Pistol Men
15:00  10m Súng ngắn hơi nam - Chung kết  pdf  10m Air Pistol Men Finals
09:00  50m Súng trường nằm nam  pdf  50m Rifle Prone Men
14:00  50m Súng trường nằm nam - Chung kết  pdf  50m Rifle Prone Men Finals
09:00  10m S.trường hơi di động hỗn hợp nữ  pdf  10m Running Target Mix Women
09:00  Đĩa bay Skeet nữ / Chung kết  pdf  Skeet Men Women / Finals
09:00  Đĩa bay Skeet nam / Chung kết  pdf  Skeet Men / Finals
T4 14.09 09:00  50m Súng trường 3×20 nữ  pdf  50m 3 Position Women
  15:00  50m Súng trường 3×20 nữ - Chung kết  pdf  50m 3 Position Women Finals
09:00  25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam  pdf  25m Standard Pistol men
09:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nam  pdf  10m Running Target Mix Men
09:00  Đĩa bay Trap nữ / Chung kết  pfd  Trap Men Women / Finals
09:00  Đĩa bay Trap nam / Chung kết  pdf  Trap Men / Finals
T5 15.09 09:00  50m Súng trường 3×40 nam  pdf  50m 3 Position Men
14:00  50m Súng trường 3×40 nam - Chung kết  pdf  50m 3 Position Men Finals
09:00  25m Súng ngắn thể thao nam  pdf  25m Sport Pistol Men
09:00  Đĩa bay Double Trap nữ  pdf  Đĩa bay Double Trap Women
09:00  Đĩa bay Double Trap nam / Chung kết  pdf  Đĩa bay Double Trap Men / Finals
 
T6 16.09 08:00  25m Súng ngắn ổ quay nam  pdf  25m Center Fire Pistol Men

Tất cả các nội dung thi đấu bắt đầu tính điểm 09:00