Hồ Chủ Tịch và cố xạ thủ Trần Oanh (Thứ hai từ trái sang)

  1. Tiểu sử và thành tích của cố xạ thủ Trần Oanh

  2. VĐV xuất sắc nhất thế kỷ 20

  3. Phút giây lịch sử

  4. Giả bắn trật để chiến thắng

  5. Giặc tây khiếp vía

  6. Nhà Vô địch và phần thưởng… 03 ngày

  7. Cuộc đời lắm gian truân