ENGLISH

 Lịch và điều lệ
 Đăng ký sơ bộ
 Số lượng thành viên
 Nhật ký
 Tổng hợp thành tích giải
 Tổng hợp thành tích năm
 Kỷ lục mới – 5 *—————– Kỷ lục cũ
 HUY CHƯƠNG
 THỨ  NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG KL*
 T5  14.09  09:00  10m Súng trường hơi nam **  pdf
 10m Súng trường hơi nam - Chung kết  pdf
 09:00  25m Súng ngắn thể thao nữ  pdf
 25m Súng ngắn thể thao nữ - Chung kết  pdf
 09:00  50m Súng ngắn bắn chậm nam  pdf
 50m Súng ngắn bắn chậm nam - Chung kết  pdf
 16:00  Khai mạc
 T6  15.09  09:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ  pdf
 10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ – Chung kết   pdf
 09:00  10m Súng trường hơi nữ  pdf
 10m Súng trường hơi nữ – Chung kết   *  pdf
 09:00  25m Súng ngắn bắn nhanh nam  pdf
 25m Súng ngắn bắn nhanh nam – Chung kết   pdf
 T7  16.09  09:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam  pdf
 10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam – Chung kết  pdf
 09:00  10m Súng ngắn hơi nữ  pdf
 10m Súng ngắn hơi nữ – Chung kết  pdf
 09:00  50m Súng trường nằm nam  pdf
 50m Súng trường nằm nam – Chung kết  pdf
 CN  17.09  09:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nữ  *  pdf
 09:00  50m Súng trường nằm nữ  pdf
 09:00  10m Súng ngắn hơi nam  pdf
 10m Súng ngắn hơi nam – Chung kết  *  pdf
 T2  18.09  09:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nam  pdf
 09:00  25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam  pdf
 09:00  50m Súng trường 3×40 nam  pdf
 50m Súng trường 3×40 nam – Chung kết  pdf
 09:00  Đĩa bay Skeet nam  pdf
 Đĩa bay Skeet nam – Chung kết  pdf
 09:00  Đĩa bay Skeet nữ  pdf
 Đĩa bay Skeet nữ – Chung kết  pdf
 T3  19.09  09:00  25m Súng ngắn thể thao nam  pdf
 09:00  50m Súng trường 3×20 nữ  pdf
 50m Súng trường 3×20 nữ – Chung kết  pdf
 09:00  Đĩa bay Trap nam  pdf
 Đĩa bay Trap nam – Chung kết  pdf
 09:00  Đĩa bay Trap nữ  pdf
   Đĩa bay Trap nữ – Chung kết  pdf
 T4  20.09  09:00  25m Súng ngắn ổ quay nam  pdf
 09:00  Đĩa bay Double Trap nữ  pdf
 09:00  Đĩa bay Double Trap nam  pdf
 Đĩa bay Double Trap nam – Chung kết  pdf
 14:00  Bế mạc, trao thưởng
Giờ thông báo là giờ bắn tính điểm