Từ 10 đến 17 tháng 07 năm 2012
  Thông cáo Báo chí  
  Điều lệ thi đấu  
  Số lượng các đoàn về tham dự  
  TỔNG HỢP HUY CHƯƠNG  
  Xếp hạng Huy chương VĐV  
     
  NAM NỮ
SÚNG NGẮN Súng ngắn hơi 60v nam – tuổi 18 Súng ngắn hơi 40v nữ – tuổi 18
  Súng ngắn hơi 60v nam – tuổi 16 Súng ngắn hơi 40v nữ – tuổi 16
     
SÚNG TRƯỜNG Súng trường hơi phổ thông 60v nam – tuổi 18 Súng trường hơi phổ thông 40v nữ – tuổi 18
  Súng trường hơi phổ thông 40v nam – tuổi 16 Súng trường hơi phổ thông 40v nữ – tuổi 16
     
  Súng trường hơi 60v nam – tuổi 18 Súng trường hơi 40v nữ – tuổi18
  Súng trường hơi 60v nam – tuổi 16 Súng trường hơi 40v nữ – tuổi 16