06/2011
TỔNG HỢP HUY CHƯƠNG

NAM
NỮ
SÚNG NGẮN Súng ngắn hơi nam (Tuổi 16) Súng ngắn hơi nữ (tuổi 16)
Súng ngắn hơi nam ( Tuổi 18 ) Súng ngắn hơi nữ (tuổi 18)
SÚNG TRƯỜNG Súng trường hơi nam (Tuổi 16) Súng trường hơi nữ (tuổi 16)
Súng trường hơi nam (Tuổi 18) Súng trường hơi nữ (tuổi 18)
ST hơi phổ thông nam (tuổi 16) ST hơi phổ thông nữ (tuổi 16)
ST hơi phổ thông nam (Tuổi 18) ST hơi phổ thông nữ (tuổi 18)
_______________ _______________________________
________________