JAKARTA, INDONESIA. 20.08 – 27.08.2019

——————————————————————————————

 Quyết định đội tuyển Việt Nam tham dự  Lịch thi đấu
 Thành tích đội tuyển Việt Nam  Danh sách thi đấu
 Tổng hợp thành tích giải  Tổng hợp thành tích năm
 Kỷ lục QG mới – 06  Kỷ lục Quốc gia cũ
 HUY CHƯƠNG Bao gồm trẻ  MEDAL

——————————————————————————————

 NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG KLQG
       mới  
 20.08  09:00  10m Súng trường hơi nam trẻ  pdf
 10m Súng trường hơi nam trẻ – Chung kết  pdf
 10m Súng trường hơi nam trẻ – Đồng đội  pdf
 11:30  10m Súng trường hơi nữ trẻ  pdf
 10m Súng trường hơi nữ trẻ – Chung kết  pdf
 10m Súng trường hơi nữ trẻ – Đồng đội   pdf
 09:00  25m Súng ngắn thể thao nữ    pdf
 25m Súng ngắn thể thao nữ – Chung kết    pdf
 25m Súng ngắn thể thao nữ – Đồng đội    pdf
 09:00  50m Súng ngắn nam  pdf
 50m Súng ngắn nam – Đồng đội  pdf
 21.08  09:00  10m Súng ngắn hơi nam trẻ  pdf
 10m Súng ngắn hơi nam trẻ – Chung kết   pdf
 10m Súng ngắn hơi nam trẻ – Đồng đội  pdf
 11:00  10m Súng ngắn hơi nữ trẻ  pdf
 10m Súng ngắn hơi nữ trẻ – Chung kết   pdf
 10m Súng ngắn hơi nữ trẻ – Đồng đội  pdf
 09:00  25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam  pdf
 25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam – Đồng đội   pdf
 09:00  Đĩa bay Skeet nam  pdf
 Đĩa bay Skeet nam – Chung kết   pdf
 Đĩa bay Skeet nam – Đồng đội  pdf
 09:00  Đĩa bay Skeet nữ  *  pdf
 Đĩa bay Skeet nữ – Chung kết   pdf
 22.08  09:00  10m Súng trường hơi nam  pdf
 10m Súng trường hơi nam – Chung kết   pdf
 10m Súng trường hơi nam – Đồng đội  pdf

 11:00  10m Súng trường hơi nữ  pdf
 10m Súng trường hơi nữ- Chung kết   pdf
 10m Súng trường hơi nữ- Đồng đội  pdf
 09:00  25m Súng ngắn bắn nhanh nam  pdf
 25m Súng ngắn bắn nhanh nam – Chung kết   *  pdf
 25m Súng ngắn bắn nhanh nam – Đồng đội  pdf
 23.08  09:00  10m Súng ngắn hơi nam  pdf
 10m Súng ngắn hơi nam – Chung kết  pdf
 10m Súng ngắn hơi nam – Đồng đội   pdf
 11:00  10m Súng ngắn hơi nữ    pdf
 10m Súng ngắn hơi nữ - Chung kết    pdf
 10m Súng ngắn hơi nữ - Đồng đội   *  pdf
 13:00  10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội  pdf
 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội – C.kết  pdf
 24.08  09:00  10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội  pdf
 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội -C.kết  pdf
 09:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam  pdf
 10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam – C.kết  pdf
 10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam – Đ.đội  pdf
 09:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ  pdf
 10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ - C.kết  pdf
 10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ - Đ.đội  pdf
 09:00  50m Súng trường nằm nam  pdf
 50m Súng trường nằm nam – Đồng đội  pdf
 11:00  50m Súng trường nằm nữ  pdf
 50m Súng trường nằm nữ – Đồng đội  pdf
 09:00  Đĩa bay Trap nam  pdf
 Đĩa bay Trap nam – Chung kết   pdf
 Đĩa bay Trap nam- Đồng đội  pdf
 09:00  Đĩa bay Trap nữ  *  pdf
 Đĩa bay Trap nữ – Chung kết   pdf
 Đĩa bay Trap nữ – Đồng đội  pdf
 25.08  09:00  25m Súng ngắn ổ quay nam  pdf
 25m Súng ngắn ổ quay nam – Đồng đội  pdf
 09:00  50m Súng trường 3 tư thế nam  pdf
 50m Súng trường 3 tư thế nam – Chung kết   pdf
 50m Súng trường 3 tư thế nam – Đồng đội  pdf
 09:00  Đĩa bay Trap hỗn hợp đồng đội  *  pdf
 Đĩa bay Trap hỗn hợp đồng đội – Chung kết   pdf
 27.08  09:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nam    pdf
 10m Súng trường di động hỗn hợp nam – Đ.đội    pdf
 09:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nữ    pdf
 10m Súng trường di động hỗn hợp nữ – Đ.đội    pdf
 09:00  50m Súng trường 3 tư thế nữ    pdf
 50m Súng trường 3 tư thế nữ – Chung kết     pdf
 50m Súng trường 3 tư thế nữ – Đồng đội    pdf
 09:00  Đĩa bay Double Trap nam    pdf
 Đĩa bay Double Trap nam – Chung kết     pdf
 Đĩa bay Double Trap nam – Đồng đội    pdf
 09:00  Đĩa bay Double Trap nữ    pdf
 Đĩa bay Double Trap nữ – Đồng đội    pdf

 

——————————————————————————————