Đội tuyển Việt Nam tham dự  Lịch thi đấu
 Danh sách thi đấu
 Tổng hợp thành tích giải  Tổng hợp thành tích năm
 Kỷ lục QG mới  Kỷ lục Quốc gia cũ
 HUY CHƯƠNG  MEDAL

 

——————————————————————————————

 NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG KLQG
 mới
 20.08  10m Súng trường hơi nam trẻ
 10m Súng trường hơi nữ trẻ
 25m Súng ngắn thể thao nữ
 50m Súng ngắn nam
 21.08  10m Súng ngắn hơi nam trẻ
 10m Súng ngắn hơi nữ trẻ
 Đĩa bay Skeet nam
 Đĩa bay Skeet nữ
 22.08  10m Súng trường hơi nam
 10m Súng trường hơi nữ
 25m Súng ngắn bắn nhanh nam
 23.08  10m Súng ngắn hơi nam
 10m Súng ngắn hơi nữ
 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội
 10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam – 1
 10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ – 1
 Đĩa bay Trap nam – 1
 Đĩa bay Trap nữ – 1
 24.08  10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội
 10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam – 2
 10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ – 2
 50m Súng trường nằm nam
 50m Súng trường nằm nữ
 Đĩa bay Trap nam – 2
 Đĩa bay Trap nữ – 2
 25.08  25m Súng ngắn ổ quay nam
 50m Súng trường 3 tư thế nam
 Đĩa bay Trap hỗn hợp đồng đội
 27.08  10m Súng trường di động hỗn hợp nam
 10m Súng trường di động hỗn hợp nữ
 50m Súng trường 3 tư thế nữ
 Đĩa bay Double Trap nam
 Đĩa bay Double Trap nữ

——————————————————————————————