26.08.2019

Đĩa bay Double Trap nữ 

- Hoàng Thị Tuất – Hà Nội – 98 - HC bạc – PKLQG (cũ 88)

25.08.2019

Đĩa bay Trap hỗn hợp đồng đội – 124 – HC bạc – PKLQG (cũ 122)*

- Lê Nghĩa – Hà Nội – 65

- Hoàng Thị Tuất – Hà Nội – 59

Đĩa bay Trap hỗn hợp đồng đội – 124 – 4/7 - PKLQG (cũ 122)

- Nguyễn Hoàng Điệp – Hà Nội – 63

- Nguyễn Thị Tuyết Mai – Hà Nội – 61

24.08.2019

Đĩa bay Trap nữ 

- Hoàng Thị Tuất – Hà Nội – 109 – 38 – HC vàng – PKLQG (cũ 65)

23.08.2019

10m Súng ngắn hơi nữ – 1.698 – HC bạc - PKLQG (cũ 1.694)

22.082019

25m Súng ngắn bắn nhanh nam

- Hà Minh Thành – Quân đội – 580 – C.kết 31 – HC vàng – PKLQG (cũ 30)

21.08.2019

Đĩa bay Skeet nữ

- Đinh Thị Hồng Thuý – Hà Nội – 88 – C.kết 20 điểm – HC đồng – PKLQG (cũ 65)