NAM
 Súng ngắn nam
 Súng trường nam
 Súng trường di động nam
 Đĩa bay nam
 NỮ
 Súng ngắn nữ
 Súng trường nữ
 Súng trường di động nữ
 Đĩa bay nữ
 HỖN HỢP
 Hỗn hợp đồng đội