DOHA, QATAR. 04.11 – 13.11.2019

 
 Thành tích Đội tuyển Việt nam  Thông tin
 Nhật ký giải  Số lượng thành viên tham dự
 Tổng hợp thành tích giải  Tổng hợp thành tích năm
 Kỷ lục QG mới  Kỷ lục Quốc gia cũ
 HUY CHƯƠNG  MEDAL

——————————————————————————————

 NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG KLQG
       mới
05.11  12:00    pdf
   pdf
 13:00    pdf
   pdf
   pdf
   pdf
 15:00    pdf
   pdf
   pdf
   pdf
 15:00    pdf
   pdf
   pdf
   pdf
06.11  12:00    pdf
   pdf
   pdf
 12:00    pdf
   pdf
   pdf
 13:00    pdf
   pdf
 13:00    pdf
   pdf
 
 13:00    pdf
   pdf
   pdf
   pdf
 
 16:20    pdf
   pdf
   pdf
 
 18:10    pdf
   pdf
   pdf
07.11  13:00    pdf
   pdf
   pdf
   pdf
 13:00    pdf
   pdf
   pdf
 13:00    pdf
   pdf
   pdf
   pdf
 13:30    pdf
   pdf
   pdf
 13:30    pdf
   pdf
   pdf
08.11  12:00    pdf
   pdf
 13:00    pdf
   pdf
 13:00    pdf
   pdf
   pdf
   pdf
 14:45    pdf
   pdf
 15:30    pdf
   pdf
   pdf
 16:15    pdf
   pdf
   pdf
   pdf
 16:15    pdf
   pdf
   pdf
   pdf
 18:00    pdf
   pdf
09.11  13:00    pdf
   pdf
 13:00    pdf
   pdf
 13:00    pdf
   pdf
   pdf
   pdf
 17:15    pdf
   pdf
   pdf
 17:15    pdf
   pdf
   pdf
   pdf
10.11  12:00    pdf
   pdf
   pdf
   pdf
 12:00    pdf
   pdf
   pdf
   pdf
 13:00    pdf
   pdf
   pdf
 13:00    pdf
   pdf
   pdf
 13:00    pdf
   pdf
   pdf
   pdf
 15:50    pdf
   pdf
   pdf
 18:35    pdf
   pdf
   pdf
11.11  13:00    pdf
   pdf
   pdf
   pdf
 14:00    pdf
   pdf
   pdf
 14:00    pdf
   pdf
   pdf
 15:00    pdf
   pdf
   pdf
   pdf
 17:00    pdf
   pdf
   pdf
12.11  12:30    pdf
   pdf
 13:00    pdf
   pdf
 13:00    pdf
   pdf
 13:00    pdf
   pdf
   pdf
   pdf
 13:00    pdf
   pdf
 13:00    pdf
   pdf
 14:30    pdf
     pdf
   pdf
   pdf
 14:30    pdf
   pdf
   pdf
   pdf
13.11  12:30    pdf
   pdf

 

——————————————————————————————