Đăng ký sơ bộ  Lịch và điều lệ
 Nhật ký giải  Số lượng thành viên tham dự
 Huy chương theo đơn vị  Lượt đấu
 Tổng hợp thành tích giải  Tổng hợp thành tích năm
 Kỷ lục QG mới – 04  Kỷ lục Quốc gia cũ
 HUY CHƯƠNG  MEDAL
   

——————————————————————————————

 NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG KLQG
       mới  
 01.10  08:00  Đón tiếp
 08:00  Tập luyện
 09:00  Họp trọng tài
 02.10  09:00  Kiểm tra vũ khí, trang bị thi đấu
 10:30  Họp BTC, Lãnh đội
 03.10  09:00  10m Súng trường hơi nam    pdf
 10m Súng trường hơi nam – Đồng đội    pdf
 15:30  10m Súng trường hơi nam – Chung kết   LIVE    pdf
 09:00  50m Súng ngắn nam    pdf
 50m Súng ngắn nam – Đồng đội    pdf
 04.10  09:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ    pdf
 10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ – Đ.đội    pdf
 10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ – C.kết     pdf
 08:00  10m Súng trường hơi nữ  HCM  pdf
 10m Súng trường hơi nữ – Đ.đội    pdf
 10m Súng trường hơi nữ – C.kết    pdf
 09:00  25m Súng ngắn bắn nhanh nam    pdf
 25m Súng ngắn bắn nhanh nam – Đồng đội    pdf
 25m Súng ngắn bắn nhanh nam – Chung kết     pdf
 09:00  50m Súng trường nằm nam    pdf
 50m Súng trường nằm nam – Đồng đội    pdf
 09:00  Đĩa bay Skeet nữ    pdf
 Đĩa bay Skeet nữ – Đồng đội    pdf
 Đĩa bay Skeet nữ – Chung kết     pdf
 09:00  Đĩa bay Skeet nam    pdf
 Đĩa bay Skeet nam – Đồng đội    pdf
 Đĩa bay Skeet nam – Chung kết     pdf
 16:30  Khai mạc
 05.10  08:00  10m S.trường di động tiêu chuẩn nam    pdf
 10m S.trường di động tiêu chuẩn nam – Đ.đội    pdf
 10m S.trường di động tiêu chuẩn nam – C.kết    pdf
 08:00  10m Súng ngắn hơi nam    pdf
 10m Súng ngắn hơi nam – Đồng đội    pdf
 10m Súng ngắn hơi nam – Chung kết   LIVE    pdf
 09:00  25m Súng ngắn thể thao nữ    pdf
 25m Súng ngắn thể thao nữ – Đồng đội    pdf
 25m Súng ngắn thể thao nữ – Chung kết   pdf
 09:00  50m Súng trường nằm nữ    pdf
 50m Súng trường nằm nữ – Đồng đội    pdf
 09:00  Đĩa bay Trap nữ    pdf
 Đĩa bay Trap nữ – Đồng đội    pdf
 Đĩa bay Trap nữ – Chung kết     pdf
 09:00  Đĩa bay Trap nam    pdf
 Đĩa bay Trap nam – Đồng đội    pdf
 Đĩa bay Trap nam – Chung kết     pdf
 15:00  Trao thưởng
 06:00  08:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nữ    pdf
 10m Súng trường di động hỗn hợp nữ – Đ.đội    pdf
 08:00  10m Súng ngắn hơi nữ    pdf
 10m Súng ngắn hơi nữ – Đồng đội    pdf
 14:00  10m Súng ngắn hơi nữ – Chung kết   LIVE    pdf
 09:00  25m Súng ngắn ổ quay nam    pdf
 25m Súng ngắn ổ quay nam – Đồng đội    pdf
 09:00  Đĩa bay Double Trap nữ    pdf
 Đĩa bay Double Trap nữ – Đồng đội    pdf
 09:00  Đĩa bay Double Trap nam    pdf
 Đĩa bay Double Trap nam – Đồng đội    pdf
 Đĩa bay Double Trap nam – Chung kết     pdf
 07.10  08:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nam    pdf
 10m Súng trường di động hỗn hợp nam – Đ.đội    pdf
 08:00  10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội    pdf
 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – C.kết   LIVE    pdf
 08:00  50m Súng trường 3 tư thế nam    pdf
 50m Súng trường 3 tư thế nam – Đồng đội    pdf
 50m Súng trường 3 tư thế nam – Chung kết   LIVE    pdf
 09:00  Đĩa bay Trap hỗn hợp đồng đội    pdf
 Đĩa bay Trap hỗn hợp đồng đội – Chung kết    pdf
 15:00  Trao thưởng
 08.10  09:00  25m Súng ngắn thể thao nam   VIDEO    pdf
 25m Súng ngắn thể thao nam – Đồng đội    pdf
 08:00  50m Súng trường 3 tư thế nữ    pdf
 50m Súng trường 3 tư thế nữ – Đồng đội    pdf
 14:00  50m Súng trường 3 tư thế nữ – Chung kết   LIVE    pdf
 09:00  Đĩa bay Skeet hỗn hợp    pdf
 Đĩa bay Skeet hỗn hợp – Chung kết     pdf
 09.10  09:00  25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam    pdf
 25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam – Đồng đội    pdf
 08:00  10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội    pdf
 10m S.trường hơi hỗn hợp đồng đội – C.kết  LIVE    pdf
 13:30  Bế mạc

 

——————————————————————————————