Đăng ký sơ bộ  Lịch và điều lệ
 Nhật ký giải  Số lượng thành viên tham dự
 Lượt đấu
 Tổng hợp thành tích giải  Tổng hợp thành tích năm
 Kỷ lục QG mới  Kỷ lục Quốc gia cũ
 HUY CHƯƠNG  MEDAL
   

——————————————————————————————

 NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG KLQG
       mới  
 01.10  08:00  Đón tiếp
 08:00  Tập luyện
 09:00  Họp trọng tài
 02.10  09:00  Họp BTC, Lãnh đội
 09:00  Kiểm tra vũ khí, trang bị thi đấu
 09:00  Tập – 10m Súng trường hơi nam 
 09:00  Tập – 50m Súng ngắn nam 
 03.10  08:00  Khai mạc
 09:00  10m Súng trường hơi nam    
 10m Súng trường hơi nam – Đồng đội    
 10m Súng trường hơi nam – Chung kết     
 09:00  50m Súng ngắn nam    
 50m Súng ngắn nam – Đồng đội    
 04.10  09:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ    
 10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ – Đ.đội    
 10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ – C.kết     
 09:00  10m Súng trường hơi nữ    
 10m Súng trường hơi nữ – Đ.đội    
 10m Súng trường hơi nữ – C.kết     
 09:00  25m Súng ngắn bắn nhanh nam    
 25m Súng ngắn bắn nhanh nam – Đồng đội    
 25m Súng ngắn bắn nhanh nam – Chung kết     
 09:00  50m Súng trường nằm nam    
 50m Súng trường nằm nam – Đồng đội    
 09:00  Đĩa bay Skeet nữ    
 Đĩa bay Skeet nữ – Đồng đội    
 Đĩa bay Skeet nữ – Chung kết     
 09:00  Đĩa bay Skeet nam    
 Đĩa bay Skeet nam – Đồng đội    
 Đĩa bay Skeet nam – Chung kết     
 05.10  09:00  10m S.trường di động tiêu chuẩn nam    
 10m S.trường di động tiêu chuẩn nam – Đ.đội    
 10m S.trường di động tiêu chuẩn nam – C.kết    
 09:00  10m Súng ngắn hơi nam    
 10m Súng ngắn hơi nam – Đồng đội    
 10m Súng ngắn hơi nam – Chung kết     
 09:00  25m Súng ngắn thể thao nữ    
 25m Súng ngắn thể thao nữ – Đồng đội    
 25m Súng ngắn thể thao nữ – Chung kết     
 09:00  50m Súng trường nằm nữ    
 50m Súng trường nằm nữ – Đồng đội    
 09:00  Đĩa bay Trap nữ    
 Đĩa bay Trap nữ – Đồng đội    
 Đĩa bay Trap nữ – Chung kết     
 09:00  Đĩa bay Trap nam    
 Đĩa bay Trap nam – Đồng đội    
 Đĩa bay Trap nam – Chung kết     
 06:00  09:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nữ    
 10m Súng trường di động hỗn hợp nữ – Đ.đội    
 09:00  10m Súng ngắn hơi nữ    
 10m Súng ngắn hơi nữ – Đồng đội    
 10m Súng ngắn hơi nữ – Chung kết     
 09:00  25m Súng ngắn ổ quay nam    
 25m Súng ngắn ổ quay nam – Đồng đội    
 09:00  Đĩa bay Double Trap nữ    
 Đĩa bay Double Trap nữ – Đồng đội    
 09:00  Đĩa bay Double Trap nam    
 Đĩa bay Double Trap nam – Đồng đội    
 Đĩa bay Double Trap nam – Chung kết     
 07.10  09:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nam    
 10m Súng trường di động hỗn hợp nam – Đ.đội    
 09:00  10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội    
 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – C.kết     
 09:00  50m Súng trường 3 tư thế nam    
 50m Súng trường 3 tư thế nam – Đồng đội    
 50m Súng trường 3 tư thế nam – Chung kết     
 09:00  Đĩa bay Trap hỗn hợp đồng đội    
 Đĩa bay Trap hỗn hợp đồng đội – Chung kết    
 08.10  09:00  25m Súng ngắn thể thao nam    
 25m Súng ngắn thể thao nam – Đồng đội    
 09:00  50m Súng trường 3 tư thế nữ    
 50m Súng trường 3 tư thế nữ – Đồng đội    
 50m Súng trường 3 tư thế nữ – Chung kết     
 09:00  Đĩa bay Skeet hỗn hợp    
 Đĩa bay Skeet hỗn hợp – Chung kết     
 09.10  09:00  25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam    
 25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam – Đồng đội    
 09:00  10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội    
 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội – C.kết     
 10.10  09:00  Bế mạc

 

——————————————————————————————