Đã đăng ký
2 Số lượng tham dự Mẫu đăng ký. Chọn PDF hoặc EXCEL
3 Nhật ký Results
Tổng hợp thành tích giải Tổng hợp thành tích năm
Kỷ lục TTN mới – 14 Kỷ lục TTN cũ
HUY CHƯƠNG   MEDAL
THỨ NGÀY GIỜ NỘI DUNG   EVENT
T6 17.07 09:00 10m súng trường di động tiêu chuẩn nam – 16   10m Air Running Target Men – 16y
09:00 10m súng trường di động tiêu chuẩn nam – 18   10m Air Running Target Women – 18y
09:00 10m súng ngắn hơi nam – tuổi 16   10m Air Pistol Men – 16y
11:00 10m súng ngắn hơi nam – tuổi 18   10m Air Pistol Men – 18y
T 7 18.07 08:00 Khai mạc Openning
10:00 10m súng trường di động tiêu chuẩn nữ – 16   10m Air Running Target Women – 16y
10:00 10m súng trường di động tiêu chuẩn nữ – 18   10m Air Running Target Women – 18y
10:00 10m súng ngắn hơi nữ – tuổi 16   10m Air Pistol Women – 16y
11:30 10m súng ngắn hơi nữ – tuổi 18   10m Air Pistol Women Men – 18y
CN 19.07 09:00 10m súng trường di động hỗn hợp nam – 16   10m Air Running Target Mix Men – 16y
09:00 10m súng trường di động hỗn hợp nam – 18   10m Air Running Target Mix Men – 18y
09:00 10m súng trường hơi phổ thông nữ- 16
10:30 10m súng trường hơi phổ thông nữ – 18
T 2 20.07 09:00 10m súng trường di động hỗn hợp nữ – 16   10m Air Running Target Mix Women – 16y
09:00 10m súng trường di động hỗn hợp nữ – 18   10m Air Running Target Mix Women – 18y
09:00 10m súng trường hơi phổ thông nam – 16
10:30 10m súng trường hơi phổ thông nam – 18
T 3 21.07 09:00 10m súng trường hơi nữ – 16   10m Air Rifle Women – 16y
10:30 10m súng trường hơi nữ – 18   10m Air Rifle Women – 18y
T 4 22.07 09:00 10m súng trường hơi nam – 16   10m Air Rifle Men – 16y
11:00 10m súng trường hơi nam – 18   10m Air Rifle Men – 18y
Trao thưởng, Bế mạc   Medal Awarding & Closing Ceremony