THAM DỰ SEASA 36 TẠI MALAYSIA – 2012
Quy định tuyển chọn
THÀNH TÍCH TỔNG HỢP
LẦN 1 02 – 05/04/2012
SÚNG NGẮN
SÚNG TRƯỜNG
Súng ngắn bắn nhanh Súng trường bắn nằm nam, nữ
Súng ngắn tiêu chuẩn Súng trường hơi nam, nữ
Súng ngắn ổ quay Súng trường 3×20 nữ
Súng ngắn bắn chậm Súng trường 3×40 nam
Súng ngắn hơi nam, nữ
Súng ngắn thể thao nữ
LẦN 2 06 – 10/04/2012

Súng ngắn bắn nhanh Súng trường bắn nằm nam, nữ

Súng ngắn tiêu chuẩn Súng trường hơi nam, nữ

Súng ngắn ổ quay Súng trường 3×20 nữ

Súng ngắn bắn chậm Súng trường 3×40 nam

Súng ngắn hơi nam, nữ

Súng ngắn thể thao nữ
LẦN 3 11 – 14/04/2012
Súng ngắn bắn nhanh Súng trường bắn nằm nam, nữ
Súng ngắn tiêu chuẩn Súng trường hơi nam, nữ
Súng ngắn ổ quay Súng trường 3×20 nữ
Súng ngắn bắn chậm Súng trường 3×40 nam
Súng ngắn hơi nam, nữ
Súng ngắn thể thao nữ