CAIRO, AI CẬP
12.10 – 25.10.2022

HUY CHƯƠNG

Thành viên đội tuyển Việt Nam

1. Phạm Quang Huy, HAP

- 15.10.2022. 10m Súng ngắn hơi nam. 571. 64/120

- 17.10.2022. 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội. 283. 28/57

2. Phan Xuân Chuyên, HCM

- 15.10.2022. 10m Súng ngắn hơi nam. 568. 80/120

- 19.10.2022. 25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam549, 36/49

- 22.10.2022. 25m Súng ngắn bắn nhanh nam. 565, 50/75

3. Hà Minh Thành, QUD

- 19.10.2022. 25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam564, 21/49

- 22.10.2022. 25m Súng ngắn bắn nhanh nam. 570, 43/75

4. Phí Thanh Thảo, QUD

- 14.10.2022. 10m Súng trường hơi nữ. 627,4. Đứng thứ 38/135. PKL QG cũ 625,4 (2022)

- 17.10.2022. 50m Súng trường bắn nằm nữ. 603,0, 71/73

- 20.10.2022. 50m Súng trường 3 tư thế nữ. 573

5. Trịnh Thu Vinh, CAN

- 15.10.2022. 10m Súng ngắn hơi nữ. 577. 15/108

- 17.10.2022. 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội. 288. 28/57

- 21.10.2022. 25m Súng ngắn thể thao nữ. 554. 86/89

6. Nguyễn Thu Trang – CAN

- 14.10.2022. 25m Súng ngắn thể thao nữ trẻ. 540. 35/36

- 20.10.2022 10m Súng ngắn hơi nữ trẻ, 562. 33/56

——————————————————————————————–

 Ngày  Giờ  Nội dung  
 14.10  17:00  10m Súng trường hơi nữ  pdf
 15.10  13:00  25m Súng ngắn thể thao nữ trẻ  pdf
 13:00  10m Súng ngắn hơi nam  pdf
 17:00  10m Súng ngắn hơi nữ  pdf
 17.10  18:30  50m Súng trường bắn nằm nữ  pdf
 20:30  10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội  pdf
 19.10  13:00  25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam  pdf
 20.10  13:15  50m Súng trường 3 tư thế nữ – 1  pdf
 13:15  10m Súng ngắn hơi nữ trẻ  pdf
 13:15  50m Súng trường 3 tư thế nữ – 2
 18:45  25m Súng ngắn thể thao nữ  pdf
 23.10  16:00  25m Súng ngắn bắn nhanh nam  pdf
 21:30  25m Súng ngắn bắn nhanh nam – Chung kết

——————————————————————————————–

 ĐĂNG KÝ  Điều lệ
 DANH SÁCH ĐĂNG KÝ SƠ BỘ  Lịch
 LƯỢT ĐẤU
 SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN  Kỷ lục đến hiện tại
 SỐ LƯỢNG TỪNG NỘI DUNG  Ban điều hành
 SỐ ĐEO
 NHẬT KÝ GIẢI  Các đơn vị toàn quốc
 TỔNG HỢP THÀNH TÍCH GIẢI  Tổng hợp thành tích năm
 HUY CHƯƠNG CÁ NHÂN  Biên bản các loại
 HUY CHƯƠNG  MẤU ĐĂNG KÝ THI ĐẤU
   KỶ LỤC MỚI GIẢI NÀY  Mẫu Đăng ký làm thẻ HLV, VĐV
   BÌA  ADMIN