BIÊN BẢN THI ĐẤU BẮN SÚNG THỂ THAO
 Trọng tài
 - Sự việc trường bắn
 - Giao bia
 - Thu bia
 - Biên bản phòng thành tích
 - Phiếu kiểm tra súng
 - Biên bản kiểm tra súng
 - Danh sách kiểm tra tư cách VĐV
 - Tờ bìa
 - Trọng tài ký
 - Tuyên thệ
 Các đoàn
 - Thay đổi danh sách thi đấu
 - Khiếu nại
 Thành tích TIÊU CHUẨN  CHUNG KẾT
 Phòng thành tích
 - Biên bản phòng thành tích
 10m
 - Bia điện tử 10m (gồm cả Hỗn hợp đồng đội)  Bấm và in
 - Súng trường di động tiêu chuẩn  Bấm và in
 - Súng trường di động hỗn hợp
 25m
 - Súng ngắn bắn nhanh  Bấm và in
 - Súng ngắn thể thao nam
 - Súng ngắn thể thao nữ  Bấm và in
 - Súng ngắn tiêu chuẩn
 - Súng ngắn ổ quay
 50m  3 tư thế
 - Biên bản phòng thành tích
 Đĩa bay
 -