TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN THỂ THAO QUỐC GIA – HÀ NỘI
05.10 – 14.10.2022

HUY CHƯƠNG

 Ngày  Giờ  Nội dung  
 05.10  08:00  BTC đón tiếp
 07.10  09:00 – 10:15  10m Súng trường hơi nam  pdf
 12:00  10m Súng trường hơi nam - Chung kết  pdf
 09:00 – 10:30  50m Súng ngắn nam  pdf
 09:00 – 11:30  25m Súng ngắn thể thao nữ  pdf
 11:00  25m Súng ngắn thể thao nữ - Chung kết  pdf
 16:00  Khai mạc, trao thưởng
 08.10  09:00  10m S.trường hơi di động tiêu chuẩn nữ  pdf
 15:00  10m S.trường hơi di động tiêu chuẩn nữ – C.kết  pdf
 09:00  10m Súng trường hơi nữ  pdf
 12:00  10m Súng trường hơi nữ – Chung kết  pdf
 09:00  25m Súng ngắn bắn nhanh nam  pdf
 13:00  25m Súng ngắn bắn nhanh - Chung kết  pdf
 09:00  Đĩa bay Trap nam  pdf
 09:00  Đĩa bay Trap nữ  pdf
 09.10  09:00  10m S.trường hơi di động tiêu chuẩn nam  pdf
 15:00  10m S.trường hơi di động tiêu chuẩn nam – C.kết  pdf
 09:00  10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội – L1  pdf
 10:00  10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội - L2  pdf
 12:00  10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội - Tranh HC Live  pdf
 09:00  25m Súng ngắn thể thao nam  pdf
 09:00  Đĩa bay Trap nam  pdf
 09:00  Đĩa bay Trap nữ  pdf
 10.10  09:00  10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nữ  pdf
 09:00  10m Súng ngắn hơi nam  pdf
 14:30  10m Súng ngắn hơi nam – Chung kết  pdf
 09:00  50m Súng trường nằm nam  pdf
 09:00  Đĩa bay Trap hỗn hợp đồng đội  pdf
 11.10  09:00  10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nam  pdf
 09:00  50m Súng trường 3 tư thế nữ  pdf
 13:30  50m Súng trường 3 tư thế nữ - Chung kết Live  pdf
 09:00  10m Súng ngắn hơi nữ  pdf
 11:30  10m Súng ngắn hơi nữ - Chung kết  pdf
 09:00  25m Súng ngắn ổ quay  pdf
 09:00  Đĩa bay Double Trap nữ  pdf
 09:00  Đĩa bay Double Trap nam  pdf
 12.10  09:00  50m Súng trường 3 tư thế nam  pdf
 13:00  50m Súng trường 3 tư thế nam - C.kết Live  pdf
 09:00  10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – L1  pdf
 10:00  10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – L2  pdf
 14:30  10m S.ngắn hơi hỗn hợp đồng đội - Tranh HC  pdf
 09:00  Đĩa bay Skeet nam  pdf
 09:00  Đĩa bay Skeet nữ  pdf
 13.10  09:00  25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam  pdf
 09:00  50m Súng trường nằm nữ  pdf
 09:00  Đĩa bay Skeet nam  pdf
 09:00  Đĩa bay Skeet nữ  pdf
 14:00  Bế mạc

——————————————————————————————–

 ĐĂNG KÝ  Điều lệ
 DANH SÁCH ĐĂNG KÝ  Lịch
 LƯỢT ĐẤU  Thông báo thay đổi Điều lệ
 SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN  Kỷ lục đến hiện tại
 SỐ LƯỢNG TỪNG NỘI DUNG  Ban điều hành
 SỐ ĐEO
 NHẬT KÝ GIẢI  Các đơn vị toàn quốc
 TỔNG HỢP THÀNH TÍCH GIẢI  Tổng hợp thành tích năm
 HUY CHƯƠNG CÁ NHÂN  Biên bản các loại
 HUY CHƯƠNG  MẤU ĐĂNG KÝ THI ĐẤU
   KỶ LỤC MỚI GIẢI NÀY  Mẫu Đăng ký làm thẻ HLV, VĐV
   BÌA  ADMIN