TÊN ĐẦY ĐỦ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI ĐẤU

Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hải Phòng

Số 17, đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, tp Hải Phòng

GPS

 HẢI PHÒNG
 22.08 – 31.08.2022
 ĐĂNG KÝ  Điều lệ
 DANH SÁCH ĐĂNG KÝ SƠ BỘ  Lịch cũ 
 LƯỢT ĐẤU  Lịch mới
 SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN  Kỷ lục đến hiện tại
 SỐ LƯỢNG TỪNG NỘI DUNG  Ban điều hành
 SỐ ĐEO
 NHẬT KÝ GIẢI
 TỔNG HỢP THÀNH TÍCH GIẢI  Tổng hợp thành tích năm
 HUY CHƯƠNG CÁ NHÂN  Biên bản các loại
 HUY CHƯƠNG  MẤU ĐĂNG KÝ THI ĐẤU
   KỶ LỤC MỚI GIẢI NÀY  Mẫu Đăng ký làm thẻ HLV, VĐV
   BÌA  ADMIN

——————————————————————————————–

26.08 08:00 – 13:00 10m St di đông tiêu chuẩn nam trẻ DS

Ngày Giờ Nội dung  
22.08 08:00 – 16:30 BTC đón tiếp
08:00 – 16:30 VĐV tập luyện
09:00 – 10:30 Họp Trọng tài
23.08 08:00 – 16:00 VĐV tập luyện
09:00 – 10:30 BTC họp với trưởng đoàn, Lãnh đội
09:00 – 11:30 Kiểm tra vũ khí, trang bị
 24.08 08:00 – 11:00  10m Súng trường hơi nữ trẻ  pdf
16:00  10m Súng trường hơi nữ trẻ – Chung kết  pdf
08:00 – 12:00  10m St hơi di động tiêu chuẩn nữ trẻ  pdf
12:00  10m St hơi di động tiêu chuẩn nữ trẻ – C.kết  pdf
11:00 – 16:00  10m Súng trường hơi nam trẻ  pdf
17:00  10m Súng trường hơi nam trẻ – Chung kết  pdf
 25.08 08:00 – 11:00  10m S.trường hơi di động tiêu chuẩn nữ  pdf
12:00  10m S.trường hơi di động tiêu chuẩn nữ – C.kết  pdf
08:00 – 13:00  10m Súng trường hơi nữ  pdf
13:30  10m Súng trường hơi nữ – Chung kết Live  pdf
15:30  Khai mạc
 26.08  08:00 – 13:00  10m St di đông tiêu chuẩn nam trẻ  pdf
 13:30  10m St di đông tiêu chuẩn nam trẻ - Chung kết  pdf
 08:00 – 13:00  10m Súng trường hơi nam  pdf
 10m Súng trường hơi nam - Chung kết Live  pdf
 13:00 – 17:00  10m S.trường hơi hỗn hợp đồng đội trẻ  pdf
 10m St hơi hỗn hợp đồng đội trẻ - C.kết Live  pdf
 27.08  08:00 – 11:30  10m St di đông tiêu chuẩn nam  pdf
 12:00 – 13:00  10m St di đông tiêu chuẩn nam - C.kết  pdf
 08:00 – 14:00  10m St hơi hỗn hợp đồng đội  pdf
 10m St hơi hỗn hợp đồng đội tranh HC  pdf
 28.08  08:00 – 11:00  10m St di đông hỗn hợp nữ  pdf
 11:00 – 15:00  10m St di đông hỗn hợp nữ trẻ  pdf
 08:00 – 11:00  10m Súng ngắn hơi nữ trẻ  pdf
 16:00  10m Súng ngắn hơi nữ trẻ - C.kết Live   pdf
 09:45 – 15:00  10m Súng ngắn hơi nam trẻ  pdf
 17:00  10m Súng ngắn hơi nam trẻ - C.kết Live   pdf
 29.08  08:00 – 11:00  10m St di đông hỗn hợp nam trẻ  pdf
 11:30 – 16:00  10m St di đông hỗn hợp nam  pdf
 08:00 – 11:00  10m Súng ngắn hơi nữ  pdf
 16:00  10m Súng ngắn hơi nữ - C.kết Live  pdf
 11:00 – 16:00  10m Súng ngắn hơi nam  pdf
 17:00  10m Súng ngắn hơi nam - C.kết  pdf
 30.08  07:30 – 11:30  10m S.ngắn hơi hỗn hợp đồng đội trẻ  pdf
 13:00  10m S.ngắn hơi hỗn hợp đồng đội trẻ – C.kết Live  pdf
 08:15 – 13:00  10m Sn hơi hỗn hợp đồng đội  pdf
 14:00  10m Sn hơi hỗn hợp đồng đội – C.kết Live  pdf
 15:00  Bế mạc