ĐÀ NẴNG
 21.07 – 31.07.2022
 ĐĂNG KÝ SƠ BỘ  Điều lệ
 DANH SÁCH SƠ BỘ  Lịch
 LƯỢT ĐẤU  Lịch hiện tại
 SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN  Kỷ lục đến hiện tại
 SỐ ĐEO
 NHẬT KÝ GIẢI
 TỔNG HỢP THÀNH TÍCH GIẢI  Tổng hợp thành tích năm
 HUY CHƯƠNG CÁ NHÂN  Biên bản các loại
 HUY CHƯƠNG  Mẫu đăng ký thi đấu
   KỶ LỤC MỚI GIẢI NÀY  Mẫu Đăng ký làm thẻ HLV, VĐV
   BÌA  ADMIN

——————————————————————————————–

 NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG  
 21.07  08:00  Đón tiếp
 08:00  Tập luyện
 09:00  Họp trọng tài
 22.07  08:00  Tập luyện
 09:00  Kiểm tra vũ khí, trang bị thi đấu
 09:00  Họp BTC, Lãnh đội
 23.07