VĨNH PHÚC
 10.06 – 20.06.2022
 ĐĂNG KÝ SƠ BỘ  Điều lệ
 DANH SÁCH SƠ BỘ  Lịch
 LƯỢT ĐẤU  Kỷ lục đến hiện tại
 SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN  Kỷ lục đến hiện tại
 NHẬT KÝ GIẢI
 TỔNG HỢP THÀNH TÍCH GIẢI  Tổng hợp thành tích năm
 HUY CHƯƠNG CÁ NHÂN  Phiếu kiểm tra súng
 HUY CHƯƠNG  Biên bản các loại
   KỶ LỤC MỚI GIẢI NÀY  Mẫu đăng ký thi đấu
   BÌA  Mẫu Đăng ký làm thẻ HLV, VĐV

——————————————————————————————–

 NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG  
 08:00  Đón tiếp
 08:00  Tập luyện
 09:00  Họp trọng tài
 08:00  Tập luyện
 08:00  Kiểm tra vũ khí, trang bị thi đấu
 08:00  Họp BTC, Lãnh đội
 12.06  09:00  Khai mạc
 10:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ – 16t  pdf
 13.06  08:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ – 18t  pdf
 08:00  10m Súng trường hơi nữ – 16t  pdf
 09:45  10m Súng trường hơi nữ – 18t  pdf
 11:30  10m Súng trường hơi nam – 16t  pdf
 14.06  08:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam – 16t  pdf
 08:00  10m Súng trường hơi phổ thông nữ – 16t  pdf
 08:00  10m Súng trường hơi phổ thông nữ – 18t  pdf
 09:45  10m Súng trường hơi phổ thông nam – 18t  pdf
 15.06  08:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam – 18t  pdf
 08:00  10m Súng trường hơi phổ thông nam – 16t  pdf
 09:45  10m Súng trường hơi nam – 18t  pdf
 11:30  10m Súng ngắn hơi nam – 18t  pdf
 16.06  08:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nữ – 16t  pdf
 08:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nữ – 18t  pdf
 08:00  10m Súng ngắn hơi nam – 16t  pdf
 09:45  10m Súng ngắn hơi nữ – 16t  pdf
 11:30  10m Súng ngắn hơi nữ – 18t  pdf
 15:00  Trao thưởng đợt 1
 17.06  08:00  10m Súng ngắn hỗn hợp đồng đội – 16t  pdf
 09:00  10m Súng ngắn hỗn hợp đồng đội – 18t  pdf
 08:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nam – 16t  pdf
 10m Súng trường di động hỗn hợp nam – 18t  pdf
 18.06  08:00  10m Súng trường hỗn hợp đồng đội – 16t  pdf
 09:00  10m Súng trường hỗn hợp đồng đội – 18t  pdf
 15:00  Trao thưởng, bế mạc