THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 18.02 – 28.02.2022
 NHẬT KÝ GIẢI  Điều lệ
 TỔNG HỢP THÀNH TÍCH GIẢI  Lịch
 Huy chương cá nhân  Kỷ lục đến hiện tại
 HUY CHƯƠNG  Tổng hợp thành tích năm
 KỶ LỤC MỚI GIẢI NÀY  Thành tích 2022
 BÌA  Phiếu kiểm tra súng
 Biên bản các loại
     Mẫu đăng ký thi đấu
     Mẫu Đăng ký làm thẻ HLV, VĐV
 

——————————————————————————————–

 NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG  
 18.02  08:00  Đón tiếp
 T6  08:00  Tập luyện
 09:00  Họp trọng tài
 08:00  Tập luyện
 19.02  08:00  Kiểm tra vũ khí, trang bị thi đấu
 T7  08:00  Họp BTC, Lãnh đội
 20.02  08:00  10m Súng trường hơi nam  pdf
 CN  11:30  10m Súng trường hơi nam – Chung kết  pdf
 10m Súng trường hơi nam - Đồng đội  pdf
 08:00  50m Súng ngắn nam  pdf
 50m Súng ngắn nam Đồng đội  pdf
 08:00  25m Súng ngắn thể thao nữ  pdf
 12:00  25m Súng ngắn thể thao nữ – Chung kết  pdf
 25m Súng ngắn thể thao nữ – Đồng đội  pdf
 21.02  08:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ  pdf
 T2  16:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ - Ckết  pdf
 10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ – Đồng đội  pdf
 08:00  10m Súng trường hơi nữ  pdf
 11:00  10m Súng trường hơi nữ - Chung kết  pdf
 10m Súng trường hơi nữ - Đồng dội  pdf
 08:00  25m Súng ngắn bắn nhanh nam  pdf
 11:00  25m Súng ngắn bắn nhanh nam - Chung kết  pdf
 25m Súng ngắn bắn nhanh nam - Đồng đội  pdf
 22.02  08:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam  pdf
 T3  10m S.trường di động tiêu chuẩn nam - Ckết  pdf
 10m S.trường di động tiêu chuẩn nam - Đ.đội  pdf
 08:00  10m S.trường hơi hỗn hợp đồng đội  pdf
 10m S.trường hơi hỗn hợp đồng đội - C.kết  pdf
 08:00  25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam  pdf
 25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam – Đồng đội  pdf
 14:00  25m Súng ngắn thể thao nam  pdf
 25m Súng ngắn thể thao nam – Đồng đội  pdf
 23.02  08:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nữ  pdf
 T4  10m Súng trường di động hỗn hợp nữ – Đồng đội  pdf
 08:00  10m Súng ngắn hơi nam  pdf
 10m Súng ngắn hơi nam - Chung kết  pdf
 08:00  10m Súng ngắn hơi nam – Đồng đội  pdf
 08:00  50m Súng trường nằm nam  pdf
 08:00  50m Súng trường nằm nam - Đồng đội  pdf
 10:00  50m Súng trường nằm nữ  pdf
 08:00  50m Súng trường nằm nữ – Đồng đội  pdf
 24.02  08:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nam  pdf
 T5  08:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nam - Đồng đội  pdf
 08:00  50m Súng trường 3 tư thế nữ  pdf
 11:00  50m Súng trường 3 tư thế nữ - Chung kết  pdf
 50m Súng trường 3 tư thế nữ - Đồng đội  pdf
 08:00  10m Súng ngắn hơi nữ  pdf
 11:00  10m Súng ngắn hơi nữ – Chung kết  pdf
 10m Súng ngắn hơi nữ - Đồng đội  pdf
 08:00  25m Súng ngắn ổ quay nam  pdf
 25m Súng ngắn ổ quay nam - Đồng đội  pdf
 25.02  08:00  50m Súng trường 3 tư thế nam  pdf
  T6  08:00  50m Súng trường 3 tư thế nam – Đồng đội  pdf
 08:00  10m S.ngắn hơi hỗn hợp đồng đội  pdf
 10m S.ngắn hơi hỗn hợp đồng đội - Ckết  pdf