Đăng ký sơ bộ  Số lượng thành viên
 Nhật ký giải  Số lượng từng nội dung
 Tổng hợp thành tích giải  Tổng hợp thành tích năm
 Phá kỷ lục QG – 08 lượt (05 nội dung)  Kỷ lục Quốc gia cũ
 HUY CHƯƠNG

——————————————————————————————–

 NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG  ↓
 03.11  08:00  Đón tiếp
 T3  08:00  Tập luyện
 09:00  Họp trọng tài
 04.11  09:00  Kiểm tra vũ khí, trang bị thi đấu
 T4  09:00  Họp BTC, Lãnh đội
 05.11  08:00  10m Súng trường hơi nam  pdf
 T5  10m Súng trường hơi nam – Chung kết Yb
 08:00  50m Súng ngắn nam  pdf
 08:00  25m Súng ngắn thể thao nữ  pdf
 06.11  10:00  Khai mạc
 T6  12:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ  pdf
 12:00  10m Súng trường hơi nữ  pdf
 10m Súng trường hơi nữ – Chung kết Yb
 12:00  25m Súng ngắn bắn nhanh nam  pdf
 07.11  08:00  10m S.trường di động tiêu chuẩn nam  pdf
 T7  08:00  10m S.trường hơi hỗn hợp đồng đội Yb  pdf
 08:00  25m Súng ngắn thể thao nam  pdf
 08.11  08:00  10m S.trường di động hỗn hợp nữ  pdf
 CN  08:00  10m Súng ngắn hơi nam  pdf
 08:00  50m Súng trường nằm nam  pdf
 09.11  08:00  10m S.trường di động hỗn hợp nam  pdf
 T2  08:00  50m Súng trường 3 tư thế nữ  pdf
 50m Súng trường 3 tư thế nữ – Ckết Yb
 08:00  10m Súng ngắn hơi nữ  pdf
 08:00  25m Súng ngắn ổ quay nam  pdf
 10.11  08:00  50m Súng trường 3 tư thế nam  pdf
 T3  50m Súng trường 3 tư thế nam – Ckết Yb
 08:00  10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội  pdf
 11.10  08:00  25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam  pdf
 T4  08:00  50m Súng trường nằm nữ  pdf
 15:30  Bế mạc