Nhật ký giải  Số lượng từng nội dung
 Tổng hợp thành tích giải  Tổng hợp thành tích năm
 Kỷ lục QG mới – 01  Kỷ lục Quốc gia cũ
 HUY CHƯƠNG

——————————————-

 NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG  ↓
 10.10  08:00  Đón tiếp
 T7  08:00  Tập luyện
 09:00  Họp trọng tài
 11.10  09:00  Kiểm tra vũ khí, trang bị thi đấu
 CN  09:00  Họp BTC, Lãnh đội
 12.10  09:00  10m Súng trường hơi nam  pdf
 T2  14:30  10m S.trường hơi nam – C.kết  pdf
 09:00  50m Súng ngắn nam  pdf
 09:00  25m Súng ngắn thể thao nữ  pdf
 13.10  09:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ  pdf
 T3  09:00  10m Súng trường hơi nữ  pdf
 14:30  10m Súng trường hơi nữ - Chung kết   pdf
 09:00  25m Súng ngắn bắn nhanh nam  pdf
 14.10  09:00  10m S.trường di động tiêu chuẩn nam  pdf
 T4  09:00  10m S.trường hơi hỗn hợp đồng đội  pdf
 09:00  25m Súng ngắn thể thao nam  pdf
 16:00  Khai mạc
 15.10  09:00  10m S.trường di động hỗn hợp nữ  pdf
 T5  14:30  10m Súng ngắn hơi nam  pdf
 09:00  10m Súng ngắn hơi nam - Chung kết   pdf
 09:00  50m Súng trường nằm nam  pdf
 16.10  09:00  10m S.trường di động hỗn hợp nam  pdf
 T6  08:00  50m Súng trường 3 tư thế nữ  pdf
 09:00  10m Súng ngắn hơi nữ  pdf
 09:00  25m Súng ngắn ổ quay nam  pdf
 17.10  08:00  50m Súng trường 3 tư thế nam  pdf
 T6  09:00  10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội  pdf
 18.10  09:00  25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam  pdf
 CN  09:00  50m Súng trường nằm nữ  pdf
 10:30  Bế mạc