Đăng ký sơ bộ  Số lượng thành viên tham dự
 Nhật ký giải  Số lượng từng nội dung
 Tổng hợp thành tích giải  Tổng hợp thành tích năm
 Kỷ lục QG mới – 01  Kỷ lục Quốc gia cũ
 HUY CHƯƠNG

——————————————-

 NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG  ↓
 10.10  08:00  Đón tiếp
 T7  08:00  Tập luyện
 09:00  Họp trọng tài
 11.10  09:00  Kiểm tra vũ khí, trang bị thi đấu
 CN  09:00  Họp BTC, Lãnh đội
 12.10  09:00  10m Súng trường hơi nam  pdf
 T2  14:30  10m S.trường hơi nam – C.kết  pdf
 09:00  50m Súng ngắn nam  pdf
 09:00  25m Súng ngắn thể thao nữ  pdf
 13.10  09:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ  pdf
 T3  09:00  10m Súng trường hơi nữ  pdf
 14:30  10m Súng trường hơi nữ - Chung kết   pdf
 09:00  25m Súng ngắn bắn nhanh nam  pdf
 14.10  09:00  10m S.trường di động tiêu chuẩn nam  pdf
 T4  09:00  10m S.trường hơi hỗn hợp đồng đội  pdf
 09:00  25m Súng ngắn thể thao nam  pdf
 16:00  Khai mạc
 15.10  09:00  10m S.trường di động hỗn hợp nữ  pdf
 T5  14:30  10m Súng ngắn hơi nam  pdf
 09:00  10m Súng ngắn hơi nam - Chung kết   pdf
 09:00  50m Súng trường nằm nam  pdf
 16.10  09:00  10m S.trường di động hỗn hợp nam  pdf
 T6  08:00  50m Súng trường 3 tư thế nữ  pdf
 09:00  10m Súng ngắn hơi nữ  pdf
 09:00  25m Súng ngắn ổ quay nam  pdf
 17.10  08:00  50m Súng trường 3 tư thế nam  pdf
 T6  09:00  10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội  pdf
 18.10  09:00  25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam  pdf
 CN  09:00  50m Súng trường nằm nữ  pdf
 10:30  Bế mạc