Đăng ký thi đấu sơ bộ  Điều lệ và lịch
 Số lượng thành viên tham dự  Mẫu Đăng ký thi đấu
 Nhật ký giải  Lượt đấu
 Tổng hợp thành tích giải  Tổng hợp thành tích năm
 Kỷ lục QG mới 05  Kỷ lục Quốc gia cũ
 HUY CHƯƠNG  MEDAL
 

——————————————————————————————

 THỨ  NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG KL QG  
   mới
 T7  20.07  08:00  Đón tiếp
 08:00  Tập luyện
 09:00  Họp Trọng tài
 CN  21.07  08:00  Tập luyện
 09:00  Kiểm tra trang bị, vũ khí
 09:00  Họp Trưởng đoàn
 T2  22.07  08:30  Khai mạc
 09:30  10m Súng trường hơi nam    pdf
   10m Súng trường hơi nam – Chung kết Live  pdf
 09:30  50m Súng ngắn nam  pdf
 T3  23.07  09:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ    pdf
 10m S.trường di động tiêu chuẩn nữ – C.kết  pdf
 09:00  10m Súng trường hơi nữ    pdf
 10m Súng trường hơi nữ – Chung kết Live  VP  pdf
 09:00  25m Súng ngắn bắn nhanh nam  pdf
 25m Súng ngắn bắn nhanh nam – C.kết  pdf
 09:00  50m Súng trường nằm nam  pdf
 09:00  Đĩa bay Skeet nam  pdf
 Đĩa bay Skeet nam – Chung kết  pdf
 09:00  Đĩa bay Skeet nữ  pdf
 Đĩa bay Skeet nữ – Chung kết  pdf
 T4  24.07  09:00  10m S.trường di động tiêu chuẩn nam  pdf
 10m St di động tiêu chuẩn nam – C.kết    pdf
 09:00  10m Súng ngắn hơi nam  pdf
 10m Súng ngắn hơi nam – Chung kết Live  pdf
 09:00  25m Súng ngắn thể thao nữ  pdf
 25m Súng ngắn thể thao nữ – Chung kết  pdf
 09:00  50m Súng trường nằm nữ  pdf
 09:00  Đĩa bay Trap nam  pdf
 Đĩa bay Trap nam – Chung kết    pdf
 09:00  Đĩa bay Trap nữ  pdf
 Đĩa bay Trap nữ – Chung kết    pdf
 T5  25.07  09:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nữ  pdf
 09:00  10m Súng ngắn hơi nữ  pdf
 10m Súng ngắn hơi nữ – Chung kết Live  pdf
 09:00  25m Súng ngắn ổ quay nam  pdf
 09:00  Đĩa bay Double Trap nam  pdf
 Đĩa bay Double Trap nam – Chung kết  pdf
 
 09:00  Đĩa bay Double Trap nữ  pdf
 T6  26.07  09:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nam  pdf
 09:00  10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội  HD  pdf
 10m S.ngắn hơi hỗn hợp đồng đội – C.kết Live  pdf
 08:30  50m Súng trường 3 tư thế nam  pdf
 50m Súng trường 3 tư thế nam – C.kết Video  pdf
 09:00  Đĩa bay Trap hỗn hợp đồng đội  pdf
 Đĩa bay Trap hỗn hợp đồng đội – Chung kết  pdf
 T7  27.07  09:00  25m Súng ngắn thể thao nam  pdf
 08:30  50m Súng trường 3 tư thế nữ    pdf
 50m Súng trường 3 tư thế nữ – C.kết Video
 pdf
 CN  28.07  09:00  25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam  pdf
 09:00  10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội  pdf
 10m St hơi hỗn hợp đồng đội – C.kết Live  pdf
 14:00  Bế mạc
 

——————————————————————————————