Đăng ký thi đấu sơ bộ  Mẫu Đăng ký thi đấu
 Số lượng thành viên tham dự  Tờ bìa
 Nhật ký giải  Lượt đấu
 Tổng hợp thành tích giải  Tổng hợp thành tích năm
 Kỷ lục trẻ QG mới – 12  Kỷ lục Quốc gia cũ
 HUY CHƯƠNG  MEDAL
 

——————————————————————————————

CÚP BẮN SÚNG JIN JONG OH LẦN THỨ NHẤT

01.07 – 02.07.2019

 THỨ  NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG  
 CN  30.06  09:00  Họp BTC với trưởng đoàn
 
 09:00  Tập luyện
 T2  01.07  08:00  10m Súng ngắn hơi nữ pdf
 10m Súng ngắn hơi nữ – Chung kết   pdf
 09:45  10m Súng ngắn hơi nam pdf
 10m Súng ngắn hơi nam – Chung kết   pdf
 T3  02.07  08:00  10m Súng trường hơi nữ pdf
 10m Súng trường hơi nữ – Chung kết   pdf
 
 11:00  10m Súng trường hơi nam pdf
 10m Súng trường hơi nam – Chung kết   pdf
 15:00  Trao thưởng

——————————————————————————————

VÔ ĐỊCH BẮN SÚNG TRẺ QUỐC GIA

03.07 – 09.07.2019

 THỨ  NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG KL.trẻ  
   QG.mới
 T2  01.07  08:00  Đón tiếp
 08:00  Tập luyện
 09:00  Họp Trọng tài
 T3  02.07  08:00  Tập luyện
 09:00  Kiểm tra trang bị, vũ khí
 09:00  Họp Trưởng đoàn
 T4  03.07  08:00  Khai mạc
 09:00  50m Súng ngắn nam    pdf
 50m Súng ngắn nam – Đồng đội    pdf
 09:00  10m Súng trường hơi nam    pdf
 10m Súng trường hơi nam – Đồng đội    pdf
 T5  04.07  09:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ    pdf
 10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ – Đồng đội    pdf
 09:00  25m Súng ngắn bắn nhanh nam    pdf
 25m Súng ngắn bắn nhanh nam – Đồng đội    pdf
 09:00  10m Súng trường hơi nữ  VP  pdf
 10m Súng trường hơi nữ – Đồng đội    pdf
 09:00  50m Súng trường nằm nam    pdf
 50m Súng trường nằm nam - Đồng đội     pdf
 T6  05.07  09:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam    pdf
 10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam – Đồng đội    pdf
 09:00  10m Súng ngắn hơi nam    pdf
 10m Súng ngắn hơi nam – Đồng đội    pdf
 09:00  25m Súng ngắn thể thao nữ    pdf
 25m Súng ngắn thể thao nữ – Đồng đội    pdf
 09:00  50m Súng trường nằm nữ    pdf
 50m Súng trường nằm nữ – Đồng đội    pdf
 T7  06.07  09:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nữ    pdf
 10m Súng trường di động hỗn hợp nữ – Đồng đội    pdf
 09:00  10m Súng ngắn hơi nữ  HN  pdf
 10m Súng ngắn hơi nữ – Đồng đội HCM  pdf
 09:00  25m Súng ngắn ổ quay nam    pdf
 25m Súng ngắn ổ quay nam – Đồng đội    pdf
 CN  07.07  09:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nam    pdf
 10m Súng trường di động hỗn hợp nam – Đồng đội    pdf
 09:00  10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội    pdf
 09:00  50m Súng trường 3 tư thế nam    pdf
 50m Súng trường 3 tư thế nam – Đồng đội    pdf
 T2  08.07  09:00  25m Súng ngắn thể thao nam    pdf
 25m Súng ngắn thể thao nam – Đồng đội    pdf
 09:00  50m Súng trường 3 tư thế nữ    pdf
 50m Súng trường 3 tư thế nữ – Đồng đội    pdf
 T3  09.07  09:00  25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam    pdf
 25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam – Đồng đội    pdf
 09:00  10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội  VP  pdf
 14:00  Bế mạc

——————————————————————————————

 

THEO DANH SÁCH

 

 NỘI DUNG KL.trẻ  
         QG.mới
 SÚNG NGẮN
 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội  
 10m Súng ngắn hơi nam
 10m Súng ngắn hơi nam – Đồng đội
 25m Súng ngắn bắn nhanh nam
 25m Súng ngắn bắn nhanh nam – Đồng đội
 25m Súng ngắn ổ quay nam
 25m Súng ngắn ổ quay nam – Đồng đội
 25m Súng ngắn thể thao nam
 25m Súng ngắn thể thao nam – Đồng đội
 25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam
 25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam – Đồng đội
 50m Súng ngắn nam
 50m Súng ngắn nam – Đồng đội
 25m Súng ngắn thể thao nữ
 25m Súng ngắn thể thao nữ – Đồng đội
 10m Súng ngắn hơi nữ  HN
 10m Súng ngắn hơi nữ – Đồng đội HCM
 SÚNG TRƯỜNG
 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội  VP
 10m Súng trường hơi nam
 10m Súng trường hơi nam – Đồng đội  
 50m Súng trường nằm nam
 50m Súng trường nằm nam - Đồng đội 
 50m Súng trường 3 tư thế nam
 50m Súng trường 3 tư thế nam – Đồng đội
 10m Súng trường hơi nữ  VP
 10m Súng trường hơi nữ – Đồng đội  
 50m Súng trường nằm nữ
 50m Súng trường nằm nữ – Đồng đội
 50m Súng trường 3 tư thế nữ  
 50m Súng trường 3 tư thế nữ – Đồng đội  
 SÚNG TRƯỜNG DI ĐỘNG
 10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam
 10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam – Đồng đội
 10m Súng trường di động hỗn hợp nam
 10m Súng trường di động hỗn hợp nam – Đồng đội
 10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ  QĐ
 10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ – Đồng đội  
 10m Súng trường di động hỗn hợp nữ  
 10m Súng trường di động hỗn hợp nữ – Đồng đội