Điều lệ Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 8 năm 2018

Điều lệ Bắn súng Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 8 năm 2018