Jakata Palembang, INDONESIA. 19.08 – 26.08.2018

 
 Đội tuyển Việt nam tham dự  Điều lệ và lịch
 Tổng hợp thành tích giải  Tổng hợp thành tích năm
 Nhật ký  Kỷ lục Quốc gia cũ
 Kỷ lục QG mới   MEDAL
 HUY CHƯƠNG BẮN SÚNG  HUY CHƯƠNG ĐẠI HỘI 

——————————————————————————————

THỨ NGÀY  GIỜ NỘI DUNG
CN 19.08  09:00 10m S.trường hơi hỗn hợp đồng đội nam nữ  pdf
10m S.trường hơi h.hợp đ.đội nam nữ – C.kết  pdf
 13:00 10m S.ngắn hơi hỗn hợp đồng đội nam nữ  pdf
10m S.ngắn hơi h.hợp đ.đội nam nữ – C.kết  pdf
T2 20.08  08:30 10m Súng trường hơi nam  pdf
10m Súng trường hơi nam – Chung kết  pdf
 10:30 10m Súng trường hơi nữ  pdf
10m Súng trường hơi nữ – Chung kết  pdf
 09:00 Đĩa bay Trap nam  pdf
Đĩa bay Trap nam – Chung kết  pdf
 09:00 Đĩa bay Trap nữ  pdf
Đĩa bay Trap nữ – Chung kết  pdf
T3 21.08  09:00 10m Súng ngắn hơi nam  pdf
10m Súng ngắn hơi nam – Chung kết  pdf
 09:00 50m Súng trường 3 tư thế nam  pdf
50m Súng trường 3 tư thế nam – Chung kết  pdf
 08:00 Đĩa bay Trap hỗn hợp đồng đội nam nữ  pdf
Đĩa bay Trap h.hợp đ.đội nam nữ – Chung kết  pdf
T4 22.08  09:00 25m Súng ngắn thể thao nữ  pdf
25m Súng ngắn thể thao nữ – Chung kết  pdf
 09:00 50m Súng trường 3 tư thế nữ  pdf
50m Súng trường 3 tư thế nữ – Chung kết  pdf
T5 23.08  09:00 Đĩa bay Double Trap nữ  pdf
 09:00 Đĩa bay Double Trap nam  pdf
Đĩa bay Double Trap nam – Chung kết  pdf
T6 24.08  09:00 300m Súng trường 3 tư thế nam  pdf
 09:00 10m Súng ngắn hơi nữ  pdf
10m Súng ngắn hơi nữ – Chung kết  pdf
 09:00 10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam  pdf
10m S.trường di động tiêu chuẩn nam – C.kết  pdf
T7 25.08  08:30 10m Súng trường di động hỗn hợp nam    pdf
 09:00 25m Súng ngắn bắn nhanh nam  pdf
25m Súng ngắn bắn nhanh nam – Chung kết  pdf
CN 26.08  09:00 Đĩa bay Skeet nữ    pdf
Đĩa bay Skeet nữ – Chung kết    pdf
 09:00 Đĩa bay Skeet nam    pdf
Đĩa bay Skeet nam – Chung kết    pdf