Nhật ký
Tổng hợp thành tích giải
Kỷ lục mới – 05 * ——————-Kỷ lục cũ
HUY CHƯƠNG
THỨ NGÀY GIỜ NỘI DUNG KL
CN 27.08 08:00 10m Súng trường hơi phổ thông nữ   pdf
12:00 10m Súng trường hơi phổ thông nữ (phong trào)   pdf
12:00 10m Súng trường hơi phổ thông nam (phong trào)   pdf
Huy chương đến 27.08.2017   pdf
16:00 Khai mạc
T2 28.08 09:00 10m Súng ngắn hơi nam ** pdf
12:00 10m Súng trường hơi phổ thông nam  * pdf
14:30 10m Súng ngắn hơi nam – Chung kết   pdf
Huy chương đến 28.08.2017   pdf
T3 29.08 09:00 10m Súng trường hơi nữ *  pdf
09:00 10m Súng trường hơi nam   pdf
10m Súng trường hơi nữ – Chung kết   pdf
10m Súng trường hơi nam – Chung kết    pdf
Huy chương đến 29.08.2017   pdf
T4 30.08 09:00 10m Súng ngắn hơi nữ  * pdf
10m Súng ngắn hơi nữ – Chung kết   pdf
Huy chương đến 30.08.2017   pdf
T5 31.08 09:00 25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam   pdf
09:00 50m Súng trường nằm nữ   pdf
09:00 50m Súng trường nằm nam   pdf
Huy chương đến 31.08.2017   pdf
T6 01.09 09:00 25m Súng ngắn thể thao nữ   pdf
09:00 25m Súng ngắn thể thao nam   pdf
Huy chương đến hoàn thành   pdf
13:00 Trao thưởng, Bế mạc 
Giờ thông báo là giờ bắn tính điểm

NỘI DUNG THI ĐẤU

Nam

1. 10m Súng trường hơi hệ phong trào - Chung kết

2. 10m Súng trường hơi phổ thông

3. 10m Súng trường hơiChung kết

4. 50m Súng trường nằm nam

5. 10m Súng ngắn hơiChung kết 

6. 25m Súng ngắn thể thao

7. 25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam

Nữ

1. 10m Súng trường hơi hệ phong trà0 – Chung kết

2. 10m Súng trường hơi phổ thông

3. 10m Súng trường hơiChung kết 

4. 50m Súng trường nằm nữ

5. 10m Súng ngắn hơi nữ - Chung kết 

6. 25m Súng ngắn thể thao