Đội tuyển Việt Nam tham dự
 Tổng hợp thành tích giải  Tổng hợp thành tích các năm
 Nhật ký  
 HUY CHƯƠNG    MEDAL