Đội tuyển Việt Nam tham dự
 Nhật ký  Tổng hợp thành tích các năm
 HUY CHƯƠNG    MEDAL
THỨ NGÀY GIỜ  NỘI DUNG    EVENT
 T6  10.04  –  10m Súng trường hơi nam    10m Air Rifle Men
 10m Súng trường hơi nam – Chung kết    10m Air Rifle Men’s Finals
 T7  11.04  –  10m Súng trường hơi nữ    10m Air Rifle Women
   10m Súng trường hơi nữ – Chung kết    10m Air Rifle Women’s Finals
 –  50m Súng ngắn bắn chậm nam – 1    50m Pistol Men Elimination 1
 50m Súng ngắn bắn chậm nam – 2    50m Pistol Men Elimination 2
 50m Súng ngắn bắn chậm nam    50m Pistol Men
 50m S.ngắn bắn chậm nam – Chung kết    50m Pistol Men’s Finals
 –  25m Súng ngắn thể thao nữ    25m Sport Pistol Women
 25m S.ngắn thể thao nữ – Chung kết    25m Sport Pistol Women’s Finals
 CN  12.04  –  50m Súng trường nằm nam – 1    50m Rifle Prone Men Elimination 1
 50m Súng trường nằm nam – 2    50m Rifle Prone Men Elimination 2
 50m Súng trường nằm nam    50m Rifle Prone Men
 50m S.trường nằm nam – Chung kết    50m Rifle Prone Men’s Finals
 –  10m Súng ngắn hơi nam    10m Air Pistol Men
 10m S.ngắn hơi nam – Chung kết    10m Air Pistol Men’s Finals
 T2  13.04  –  50m Súng trường 3×20 nữ – 1    50m 3 Position Women Elimination 1
 50m Súng trường 3×20 nữ – 2    50m 3 Position Women Elimination 2
 50m Súng trường 3×20 nữ    50m 3 Position Women
 50m S.trường 3×20 nữ – Chung kết    50m 3 Position Women’s Finals
 –  10m Súng ngắn hơi nữ – 1    10m Air Pistol Women Relay 1
 10m Súng ngắn hơi nữ – 2    10m Air Pistol Women Relay 2
 10m Súng ngắn hơi nữ – Chung kết    10m Air Pistol Women’s Finals
 T3  14.04  –  25m Súng ngắn bắn nhanh nam    25m Rapid fire Pistol Men
 25m S.ngắn bắn nhanh nam – Chung kết    25m Rapid fire Pistol’s Finals
 T4  15.04  –  50m Súng trường 3×40 nam – 1    50m 3 Position Men Elimination 1
 50m Súng trường 3×40 nam – 2    50m 3 Position Men Elimination 2
 50m Súng trường 3×40 nam    50m 3 Position Men
 50m S.trường 3×40 nam – Chung kết    50m 3 Position Men’s Finals