Danh sách thành viên đội tuyển VN tham dự  Vietnam Team
 Nhật ký  Diary
 Tổng hợp thành tích giải  Results
 Tổng hợp thành tích các năm  Results Year
 HUY CHƯƠNG
 MEDAL
 HUY CHƯƠNG TRẺ
 MEDAL JUNIOR
 THỨ  NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG    EVENT
 T2  08.12  Khai mạc    Opening
 —  10m Súng trường hơi nam – trẻ  pdf  10m Air Rifle Men Junior
 —  10m Súng trường hơi nam – trẻ - Đồng đội   pdf  10m Air Rifle Men Junior - Team
 —  10m Súng trường hơi nam  pdf  10m Air Rifle Men
 10m Súng trường hơi nam – Đồng đội  pdf  10m Air Rifle Men Team
 10m Súng trường hơi nam – Chung kết  pdf  10m Air Rifle Men’s Finals
 T3  09.12  —  50m Súng ngắn bắn chậm nam  pdf  50m Pistol Men
 50m Súng ngắn bắn chậm nam - Đồng đội  pdf  50m Pistol Men Team
 50m Súng ngắn bắn chậm nam – Chung kết  pdf  50m Pistol Men’s Finals
 —  10m Súng trường hơi nữ – trẻ  pdf  10m Air Rifle Women Junior
 —  10m Súng trường hơi nữ – trẻ - Đồng đội  pdf  10m Air Rifle Women Junior - Team
 —  10m Súng trường hơi nữ  pdf  10m Air Rifle Women
 10m Súng trường hơi nữ - Đồng đội  pdf  10m Air Rifle Women Team
 10m Súng trường hơi nữ – Chung kết  pdf  10m Air Rifle Women’s Finals
 T4  10.12  —  10m Súng ngắn hơi nữ – trẻ  pdf  10m Air Pistol Women Junior
 —  10m Súng ngắn hơi nữ  pdf  10m Air Pistol Women
 10m Súng ngắn hơi nữ - Đồng đội  pdf  10m Air Pistol Women Team
 10m Súng ngắn hơi nữ – Chung kết  pdf  10m Air Pistol Women’s Finals
 —  Double Trap nam / Chung kết    Double Trap Men and Finals
 Double Trap nam - Đồng đội  pdf  Double Trap Men Team
 T5  11.12  —  10m Súng ngắn hơi nam – trẻ  pdf  10m Air Pistol Men Junior
 T5  11.12  —  10m Súng ngắn hơi nam – trẻ - Đồng đội   pdf  10m Air Pistol Men Junior - Team
 —  10m Súng ngắn hơi nam  pdf  10m Air Pistol Men
 10m Súng ngắn hơi nam - Đồng đội  pdf  10m Air Pistol Men Team
 10m S.ngắn hơi nam – Chung kết  pdf  10m Air Pistol Men’s Finals
 —  50m Súng trường nằm nam  pdf  50m Rifle Prone Men
 50m Súng trường nằm nam - Đồng đội  pdf  50m Rifle Prone Men Team
 50m S.trường nằm nam – Chung kết  pdf  50m Rifle Prone Men’s Finals
 T6  12.12  —  25m Súng ngắn thể thao nữ  pdf  25m Sport Pistol Women
 25m Súng ngắn thể thao nữ - Đồng đội  pdf  25m Sport Pistol Women Team
 25m Súng ngắn thể thao nữ – Chung kết  pdf  25m Sport Pistol Women’s Finals
 —  Trap nữ / Chung kết  pdf  Trap Women and Finals
 Trap nữ - Đồng đội  pdf  Trap Women Team
 T7  13.12  —  Trap nam / Chung kết  pdf  Trap Men and Finals
 Trap nam – Đồng đội  pdf  Trap Men Team
 —  50m Súng trường nằm nữ  pdf  50m Rifle Prone Women
 50m Súng trường nằm nữ - Đồng đội  pdf  50m Rifle Prone Women Team
 CN  14.12  —  25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam  pdf  25m Standard Pistol men
 25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam - Đồng đội  pdf  25m Standard Pistol men Team
 T2  15.12  —  50m Súng trường 3×40 nam  pdf  50m 3 Position Men
 50m Súng trường 3×40 nam - Đồng đội  pdf  50m 3 Position Men Team
 50m S.trường 3×40 nam – Chung kết  pdf  50m 3 Position Men’s Finals
 T3  16.12  —  Skeet nam / Chung kết  pdf  Skeets Men and Finals
 Skeet nam - Đồng đội  pdf  Skeets Men Team
 —  25m súng ngắn ổ quay nam  pdf  25m Center Fire Pistol Men
 25m súng ngắn ổ quay nam - Đồng đội  pdf  25m Center Fire Pistol Men Team
 T4  17.12  50m Súng trường 3×20 nữ  pdf  50m 3 Position Women
 50m Súng trường 3×20 nữ - Đồng đội  pdf  50m 3 Position Women Team
 50m S.trường 3×20 nữ – Chung kết  pdf  50m 3 Position Women’s Finals
 Bế mạc    Closing