Súng hơi Thanh thiếu niên Quốc gia – 19

Lịch và thành tích