TỔNG HỢP HUY CHƯƠNG
TIN ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM TẠI SEASA – MALAYSIA
SÚNG NGẮN NAM TRẺ
Súng ngắn bắn chậm 60v nam Súng ngắn bắn chậm 60v nam trẻ
Súng ngắn hơi 60v nam Súng ngắn hơi 60v nam trẻ
Súng ngắn bắn nhanh nam Súng ngắn bắn nhanh nam trẻ
Súng ngắn tiêu chuẩn nam Súng ngắn tiêu chuẩn nam trẻ
Súng ngắn Ổ quay nam Súng ngắn thể thao nam trẻ
SÚNG NGẮN NỮ
Súng ngắn thể thao nữ Súng ngắn thể thao nữ trẻ
Súng ngắn hơi 40v nữ Súng ngắn hơi 40v nữ trẻ
SÚNG TRƯỜNG NAM
Súng trường nằm 60v nam Súng trường nằm 60v nam trẻ
Súng trường hơi 60v nam Súng trường hơi 60v nam trẻ
Súng trường 3×40 nam Súng trường 3×40 nam trẻ
SÚNG TRƯỜNG NỮ
Súng trường nằm 60v nữ Súng trường nằm 60v nữ  trẻ
Súng trường hơi 40v nữ Súng trường hơi 40v nữ trẻ
Súng trường 3×20 nữ Súng trường 3×20 nữ  trẻ
ĐĨA BAY NAM
Double Trap nam
Skeet nam
Trap mam
ĐĨA BAY NỮ
Skeet nữ
Trap nữ