VÒNG LOẠI OLYMPIC – 2024

Rio, Brazil. 12.04 – 19.04.2024

THÔNG TIN GIẢI ĐẤU

THÀNH TÍCH

ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM

ẢNH

THỜI GIAN NỘI DUNG Tải
13.04    
  02:15 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội pdf
  04:00 10m Sn hơi hỗn hợp đồng đội – C.kết Live pdf
  19:15 10m Súng ngắn hơi nữ Live pdf
  23:15 10m Súng ngắn hơi nam Live pdf
  14.04    
  19:30 10m Súng ngắn hơi nữ – C.kết Live pdf
  21:00 10m Súng ngắn hơi nam – C.kết Live pdf
  15.04    
  01:15 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội Live pdf
  04:00 10m St hơi hỗn hợp đồng đội – C.kết Live pdf
  19:15 10m Súng trường hơi nam pdf
  23:15 10m Súng trường hơi nữ pdf
  16.04    
  19:00 25m Súng ngắn thể thao nữ Live pdf
  19:30 10m Súng trường hơi nam – C.kết Live pdf
  21:00 10m Súng trường hơi nữ – C.kết Live pdf
  17.04    
  19:00 25m Súng ngắn bắn nhanh nam – 1/2 Live pdf
  19:00 50m Súng trường 3 tư thế nam – 1 pdf
  19:30 25m Súng ngắn thể thao nữ – C.kết Live pdf
  23:30 50m Súng trường 3 tư thế nữ – 1 pdf
  18.04    
  19:00 25m Súng ngắn bắn nhanh nam – 2/2 pdf
  20:00 50m Súng trường 3 tư thế nam – 2 pdf
  22:30 50m Súng trường 3 tư thế nữ – 2 DS
  19.04    
  19:30 50m Súng trường 3 tư thế nam – C.kết Live pdf
  21:30 50m Súng trường 3 tư thế nữ – C.kết Live pdf
  23:30 25m Súng ngắn bắn nhanh nam – C.kết Live pdf
20.04
Bế mạc